หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน BUS6015 การจัดการดำเนินงาน VL18  (อ่าน 2064 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 573


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 23 สิงหาคม 2019, 11:46:27 am »

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน 

**** กำหนดให้ นักศึกษา สมัครสมาชิกของ website drpracha.com โดยให้ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร เท่านั้น ****

วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ดร.ประชา รับผิดชอบ 50 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบปลายภาค = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ
           
1.การเตรียมตัวการทำกรณีศึกษาได้กำหนดจัดกลุ่มให้นักศึกษา ทำรายงานกลุ่มและนำเสนอประกอบด้วยตามล่างนี้ให้ นักศึกษา นำเสนอ บริษัทฯ การจัดการดำเนินการต่าง ดังนี้

กลุ่มที่ 1.     เลขที่ 1-7    ระบบ International Organization for Standardization - ISO
กลุ่มที่ 2.     เลขที่ 8-14    การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
กลุ่มที่ 3.     เลขที่ 15-21    การจัดการระบบทันเวลาพอดี (Just in Time –JIT)
กลุ่มที่ 4.     เลขที่ 22-28    การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
             (Total Quality Management :TQM)
กลุ่มที่ 5.     เลขที่ 29-35    การบริหารระบบลีน (LEAN Management)
กลุ่มที่ 6.     เลขที่ 36-42    การจัดการสินค้าคงคลัง
กลุ่มที่ 7.     เลขที่ 43-49    กระบวนการผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production)
กลุ่มที่ 8.     เลขที่ 50-56    กระบวนการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production)
กลุ่มที่ 9      เลขที่ 57-63    กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production)
กลุ่มที่ 10.     เลขที่ 64-70    ระบบคัมบัง (Kanban System)
กลุ่มที่ 11.     เลขที่ 71-77    การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

สิ่งที่ต้องนำเสนอและรายงาน

1.ชื่อ บริษัท และข้อมูลทั่วไปของบริษัท
    - เป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
    -  บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ อะไร และจำเป็นใช้วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอะไรเป็นหลัก
    - มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิต
    - ขนาดของธุรกิจ จำนวนพนักงาน
2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หลักของบริษัท
3. เหตุผล/ความจำเป็น การนำระบบ (เช่น การนำระบบ ISO 9001) มาใช้ในองค์กร
    3.1ความสำคัญของระบบ (อธิบาย รายละเอียดและข้อดี/ข้อจำกัด)
    3.2 แสดงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงการจัดการดำเนินการ ในกิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน(Activities in Supply Chain)
    3.2.1 การบริการลูกค้า
    3.2.2 การจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์
    3.2.3 การกระจายสินค้าและจัดคลังสินค้า
    3.2.4 ระบบการจัดการคลังสินค้า
    3.2.5 การขนส่ง
4.  ผลที่ได้รับหลังการจัดทำระบบมาใช้
    4.1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
    4.2 ด้านกระบวนการภายใน
    4.2 ด้านลูกค้า
    4.3 ด้านการเงิน
5.การวิเคราะห์การสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (ระบุ คู่แข่ง)
6.ปัญหาและอุปสรรค์ในการนำระบบมาใช้
7.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
         ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: