หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: Website ข้อมุลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  (อ่าน 4877 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 581


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 05 เมษายน 2019, 03:13:18 pm »

ผมได้พยายามรวบรวมข้อมูล  สำหรับ website อ้างอิง ทั้งฉบับไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

Google Scholar
Google Scholar เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

คุณลักษณะของ Google Scholar

ค้นหา แหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากจุดที่สะดวกจุดเดียว
ค้นหา บทความ บทคัดย่อ และการอ้างอิง
ค้นหาตำแหน่ง ของบทความฉบับสมบูรณ์จากทั่วทั้งห้องสมุดของคุณหรือบนเว็บ
เรียนรู้ เกี่ยวกับบทความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยสาขาใดๆ


http://scholar.google.co.th/


ฐานข้อมูลภาษาไทย


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=25

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย :TDC (Thai Digital Collection) http://tdc.thailis.or.th/tdc

หมายเหตุ
proxy server 202.28.17.5 port 8080
(Download วิธีการ set proxy ที่ไฟล์แนบที่หัวข้อ ThaiLIS)

Username Password นักศึกษา s ตามด้วยรหัสสมาชิกห้องสมุด รหัสผ่านคือรหัสสมาชิกห้องสมุด


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=27

ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/LibraryServices/Pages/Library_services.aspx

ข้อมูลวิจัย ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/setresearch/cmresearch/cmresearch_p1.html

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
https://www.rcim.in.th/16723805/วารสาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
http://www.nso.go.th

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://www.trf.or.th

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
http://www.tkc.go.th/thesis/index.asp

สมาคมนักวิจัย
http://pioneer.chula.ac.th/%7Esbussako/researcher.htm

วิชาการดอทคอม
http://www.vcharkarn.com/

รวมบทความความรู้ด้านวิจัย
http://www.watpon.com/journal/

Thai-Journal Impact Factors 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

แหล่งสำหรับค้นงานวิจัย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรของไทย
http://www.nstda.or.th

ฐานข้อมูลวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
http://www.thaiedresearch.org

เว็บไซต์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและกฎหมายไทย
http://www.krisdika.go.th

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน
https://sites.google.com/site/prapasara/2-10

ห้องสมุด LINK กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การสืบค้นบทความวารสารผ่าน Web OPAC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

https://www.lib.ru.ac.th/databases/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://203.131.219.245/tulib/

ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มของ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ได้จาก https://library.tu.ac.th/ >> เลือก One Search
1. หลังจากสืบค้นข้อมูลแล้ว ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้เลือกที่ Content Providers
2. เลือกรายการ providers ของสถาบันต่างๆ ที่เปิดให้เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ดังนี้ค่ะ
        2.1 Thammasat digital collection = คลังข้อมูลดิจิทัล มธ.
        2.2 CUIR = คลังปัญญาจุฬาฯ
        2.3 SUT IR = คลังสถาบัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี
        2.4 Open dissertation = คลังสถาบัน ม.มหิดล
        2.5 SWU IR = คลังสถาบัน มศว.
        2.6 NIDA Resource = คลังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ The Central Library of KMUTNB
http://library.kmutnb.ac.th/index.php

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://161.246.37.23/

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT Digital Library
http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://libsearch.nida.ac.th/#focus

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php

ม.มหิดล e-Thesis: วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
http://www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/e-thesis.php

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY
http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/

คณะ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://km.ru.ac.th/hrd/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=3&limitstart=30

วิทยานิพนธ์  พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://portal.edu.chula.ac.th/dev_ed/view.php?Page=1279724985680133

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=36

มหาวิทยาลัยเกริก
http://mis.krirk.ac.th/library/Kr_res.html

แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย - ห้องสมุดมหาวิทยาลัยคริสเตียน
http://library.christian.ac.th/html/thesis.htm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
http://www.library.rmutt.ac.th/reference-database

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://library.rmutl.ac.th/2011/index.php?option=com_banners&task=click&bid=12

มหาวิทยาลัยนครพนม
http://www.npu.ac.th/researchnpu/

แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย Christian Universitry
http://library.christian.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib/thesis.php

มหาวิทยาลัยรังสิต
http://library.rsu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=156

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
http://espuc.east.spu.ac.th/depart/elibrary/index_library.php

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

http://www.psu.ac.th/research

มหาวิทยาลัยสยาม

http://e-library.siam.edu/main/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

http://depart.sau.ac.th/library/

ภาษาอังกฤษ

Emerald
http://www.emeraldinsight.com/
หมายเหตุ
proxy server 202.28.17.5 port 8080
(Download วิธีการ set proxy ที่ไฟล์แนบที่หัวข้อ Proquest - Dissertation)

Username Password นักศึกษา s ตามด้วยรหัสสมาชิกห้องสมุด รหัสผ่านคือรหัสสมาชิกห้องสมุด


Dissertation
http://www.dissertation.com/browse.php

ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท - เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ
http://search.proquest.com/index?accountid=44787
หมายเหตุ
หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องใช้ผ่าน EZproxy ที่https://ezproxy.library.tu.ac.th

Link ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆ >> https://goo.gl/zne4dL

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพิทเบิร์ก สหรัฐอเมริกา (Free! Fulltext)

http://etd.library.pitt.edu/ETD-db/ETD-search/search

Ebscohost
http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=55e29e0d-6cbd-46c3-b13b-ca12087fbf2e%40sessionmgr4&vid=1&hid=20

Harvard Business Review
http://hbr.org/

Michael E. Porter
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532

Peter Senge
https://mitsloan.mit.edu/faculty/detail.php?in_spseqno=41415

ABI/INFORM Complete 
หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า20,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

http://www.galileo.usg.edu/library/databases/zuca/?Welcome

H.W. Wilson
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology,  Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest  และ Biological & Agricultural Science

http://www.ebscohost.com/wilson

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

http://dl.acm.org/


ข้อมูลตาม website พวกนี้หากใช้ IP ของมหาวิทยาลัยจะสามารถ download ข้อมูลได้ไม่จำกัด แต่หากใช้ IP ของบุคคล หรือบริษัท อาจมีข้อจำกัดในการ download จึงแนะนำให้พยายาม ใช้ IP ของมหาวิทยาลัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2019, 09:46:31 pm โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: