หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2  (อ่าน 11055 ครั้ง)
3571050641102
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 11:38:05 PM »

Q:สิ่งใดบ้างที่ทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐหรือเอกชนได้ให้ความสำคัญมากในปัจจุบัน?
A:สิ่งที่องค์การรัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญมากในปัจจุบันคือ บรรษัทภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

มาจากหน้า 44
ชื่อธีรกานต์ เจริญสุขกู้เกียรติ รหัส 3571050641102
บันทึกการเข้า
3571050641119
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 06:45:28 AM »

Q : กฎหมายและมาตรฐานได้กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารบริษัทที่สำคัญไว้ 5 ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง ?

A : 1. การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate strategy) กำหนดทิศทางในการดำเนินงานทั้งหมด (Overall direction) พันธกิจ (Mission) หรือ วิสัยทัศน์ (Vision)
     2. การว่าจ้างและการเลิกจ้างประธานของบริษัท (CEO) และผู้บริหารระดับสูง (Top management)
     3. การควบคุม การตรวจสอบ หรือ การดูแลผู้บริหารระดับสูง
     4. ทบทวน ตรวจตรา และอนุมัติการใช้ทรัพยากรต่างๆ
     5. กำกับ ดูแล ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

คำถามจากหน้า 32
ชื่อ นางสาวพิชญานิน กรแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641119
บันทึกการเข้า
3571050641135
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 10:57:58 AM »

คำถาม: ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ Carroll นอกเหนือจากความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และด้านกฎหมายคืออะไร

คำตอบ: เมื่อบรรลุความรับผิดชอบทั้งสองอย่างแล้ว องค์การควรหันมาให้ความสนใจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านจริยธรรม และด้านดุลพินิจที่เกิดจากจิตสำนึก ในฐานะที่องค์การเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของสังคม องค์การควรเสียสละตอบแทนบ้าง เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสังคม
ในปัจุบันรายงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า องค์การที่มี่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดีจะได้เปรียบ เพราะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

คำถามจากหน้า 40
น.ส.อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2016, 11:00:07 AM โดย 3571050641135 » บันทึกการเข้า
3571050641311
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 02:59:19 PM »

Q: บทบาทสำคัญของคณะกรรมการบริหารบริษัทหรือคณะกรรมการอำนวยการคืออะไร?
A: คือภาระหน้าที่ในการอนุมัติการตัดสินใจทั้งหมดในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทในระยะยาว

คำถามจากหน้า 31
ชื่อ นางสาวสโรชา กาญจนบริรักษ์
รหัสนักศึกษา 3571050641311
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641333
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 03:15:37 PM »

Q : สรุปความหมายของ " CG " ไว้ว่าอะไรบ้าง ?
A : CG    =  Corporate Governance
     CG    =  การกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล
     GCG  =  Good Corporate Governance
     GCG  =  การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล


คำถามจากหน้า 29-30
นางสาวธนัญญา คงนุรัตน์
รหัสนักศึกษา 3571050641333
ป.กบช.3/3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2016, 03:17:56 PM โดย 3571050641333 » บันทึกการเข้า
3571050641138
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 03:52:45 PM »

Q : แนวทางพิจารณาพื้นฐานที่นำไปสู่พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายมาพอสังเขป
A : ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่
      1.ยึดถือผลประโยชน์เป็นหลัก คือการพิจารณากระทำการใดๆก็ตาม โดยการคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเป็นสำคัญ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันตรายน้อยสุด และต้นทุนต่ำสุด
      2.ยึดถือสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลัก ทุกคนย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับมาในฐานะของมนุษย์ ในการตัดสินใจ หรือแสดงพฤติกรรมบางอย่าง จึงควรที่จะระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการที่จะเข้าไปแทรกแซงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วย
      3.ยึดถือความยุติธรรมเป็นหลัก ผู้ที่ตัดสินใจควรมีความเสมอภาค ยุติธรรม และไม่มีอคติ ไม่มีการแบ่งฝ่าย หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งในการแบ่งปัน ต้นทุน และกำไร รวมไปถึงการพิจารณาลงโทษ ก็ควรมีสัดส่วน หนักเบา ตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่เอนเอียง

นางสาว ณิชา  ภูรพีระวงษ์
3571050641138 ป.กบช.3/1
ข้อมูลจากหนังสือ:การจัดการเชิงกลยุทธ์(ปรับปรุงใหม่) STRATEGIC MANAGEMENT
ผู้เขียน:รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล,ดร.ธนวัฒน์ ทีปะบาล
หน้า: 42 ค่ะ 
บันทึกการเข้า
3571050641343
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 05:02:15 PM »

Q: องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจให้ความหมายของ "การกำกับดูแลกิจการ" ไว้ว่าอย่างไร?
A: ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบกำกับและควบคุมกิจการ โดยการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อใช้ในการตัดสินใจในกรณีต่างๆ ขึ้นในกิจการ โดยยึดวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นสำคัญ
หน้า30
นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343 ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641139
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 05:18:22 PM »

Q : รูปแบบของคณะกรรมการบริหารสามารถจำแนกได้กี่รูปแบบ อะไรบ้าง(เนื้อหาจากหน้า 34)
A : รูปแบบของคณะกรรมการบริหารสามารถจำแนกได้ 6 รูปแบบ คือ
     1.เย็นชา (Phantom) หมายถึง รูปแบบคณะกรรมการที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง หากไม่มีอะไร ก็ไม่ต้องเข้าร่วมใด ๆ
     2.ตรายาง(Rubber Stamp) หมายถึง รูปแบบคณะกรรมการที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างทำการตัดสินใจทั้งหมด และอนุมัติตามเสนอขึ้นมา
     3.ตรวจสอบเล็กน้อย(Minimal Review) เป็นรูปแบบคณะกรรมการที่เลือกพิจารณาอย่างเป็นทางการ เฉพาะประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมาเท่านั้น
     4.มีส่วนร่วมพอเป็นพิธี(Nominal Participation) เป็นรูปแบบคณะกรรมการที่เข้าไปเกี่ยวข้องพอเป็นพิธี ในการตรวจสอบทบทวนในการตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ตัวชี้วัด หรือโปรแกรมต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร
     5.มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง(Active Participation) เป็นรูปแบบคณะกรรมการที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติ ซักถามและตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องพันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุประสงค์ มีคณะกรรมการของบอร์ดที่เข้มแข็งเข้าร่วมในการตรวจสอบฐานะทางการเงิน และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
     6.เป็นตัวเร่ง(Catalyst) เป็นรูปแบบคณะกรรมการ แสดงบทบาทเป็นตัวเร่งชี้นำในการกำหนด และปรับปรุง พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ในระดับมากที่สุด

ชื่อ นายธนวัฒน์ ภาคนนท์กุล
รหัสนักศึกษา 3571050641139
ป.กบช.3/1
บันทึกการเข้า
3571050641126
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 05:24:27 PM »

ชื่อ น.ส.เมธณี  ยศสิริรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา 3571050641126
คำถาม : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะหน้าที่ของ CEO คืออะไร
คำตอบ : ความรับผิดชอบของ CEO คือ การปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท // หน้า 36
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2016, 09:05:27 PM โดย 3571050641126 » บันทึกการเข้า
3571050641142
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 06:48:54 PM »

ชื่อนายจิระพงศ์ วิสุทธิพงศากร
รหัสนักศึกษา 3571050641142
ป.กบช.3/1
คำถามจากหน้า 38

Q : ทีมงานวางแผนกลยุทธ์โดยทั่วไปมีจำนวนสมาชิกกี่คน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักคืออะไร ?
A : มีสมาชิกน้อยกว่า 10 คน 1) กำหนดและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และเสนอแนะทางเลือกกลยุทธ์ของบริษัทให้กับผู้บริหารระดับสูง
                                2) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก (facilitators) ให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Wheelen et al.,2015)
บันทึกการเข้า
3571050641116
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 07:11:54 PM »

Q : แนวคิด"องค์การแห่งการเรียนรู้" ที่บริษัทขนาดใหญ่(มหาชน) นำมาใช้ในการจัดการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นมีความสำคัญอย่างไร
A : แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การ โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (team learning) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อภาวะการแข่งขัน

หน้า 37

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641116
บันทึกการเข้า
3571050641329
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 08:52:46 PM »

Q: จงบอกความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการจากภายในและคณะกรรมการจากภายนอก
A: คณะกรรมการจากภายใน (inside directors บางครั้งเรียก management directors) ซึ่งโดยทั่วไปมาจากพนักงานหรือผู้บริหารที่ธุรกิจว่าจ้างอยู่ ส่วน คณะกรรมการจากภายนอก (outside directors บางครั้งเรียก non-management directors) อาจเป็นผู้บริหารจากบริษัทอื่น ซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทนั้น

คำถามจากหน้า 34:
ชื่อ อภิรักษ์ เมืองมา ป.กบช 3/3 รหัสประจำตัวนักศึกษา 3571050641329
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2016, 08:57:08 PM โดย 3571050641329 » บันทึกการเข้า
3571050641133
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 11:13:55 PM »

ชื่อ : น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
รหัส : 3571050641133
หน้าที่ : 38-39

คำถาม : ในประเทศอเมริกาได้มีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นแยกออกเป็น 2 แนวความคิด คือแนวความคิดอะไรและแนวความคิดของใคร?
คำตอบ : 1.แนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical or Traditional view) ของ "มิลตัน ฟรีดแมน" (Milton Friedman)
2.แนวความคิดทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic View) ของ "อาร์ซี คาร์โรลล์" (Archie Carroll)
บันทึกการเข้า
3571050641134
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 01:23:28 AM »

น.ส. สุดารัตน์ ศรอินทร์
รหัสนักศึกษา 3571050641134
หน้า 41

คำถาม : เพราะเหตุใดองค์การธุรกิจยุคใหม่ต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม
คำตอบ : เพราะต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หรือลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
           รับผิดชอบต่อพนักงานด้วยการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์
           สุจริต โปร่งใส และพร้อมที่จะให้สาธารณชนตรวจสอบได้เสมอ
บันทึกการเข้า
3571050641145
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #29 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 09:18:08 PM »

Q:จริยธรรม (ethics)คืออะไร
A:จริยธรรมคือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือหลักการที่ว่าด้วยความดีงาม ซึ่งมีพิ้นฐานมาจากหลักการของศาสนาที่สังคมยอมรับว่า
เป็นความดี ความถูกต้อง
น.ส.กิตติพร มาลากาญจน์ ปกบช3/1
รหัส357105064114หน้า 41
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: