หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การเตรียมการเพื่อการจัดทำรายงาน BM 645 โครงการ Advance เชียงใหม่ รุ่นที่ 10  (อ่าน 3345 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 582


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 05 เมษายน 2014, 10:00:57 am »

         ด้วย วิชา BM 645 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการบัญชี เป็นการ ศึกษาประเด็นสำคัญทางการบัญชี โดยใช้การบรรยาย และการอภิปราย กรณีศึกษารวมทั้ง ทำการด้านค้นคว้ารายบุคคล เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบัน ทางการบัญชี เพื่อเพิ่ม พูนทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการบัญชี

สำหรับหัวข้อที่จะเรียน ประกอบด้วย

1. ประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs) : ดร.พรมนัส

ข้อมูลที่ควรศึกษาเพิ่มเติม สรุปภาพรวมมาตรฐานบัญชี (NPAEs)  สามารถ Click ดู ตามล่างนี้ได้

      http://www.youtube.com/watch?v=-JhW1Ab5tuM


2. ประเด็นทางการบัญชีสำหรับ สัญญาเช่าระยะยาว : ดร.ประชา
    โดยต้องสามารถวิเคราะห์ สัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ
 
    1. สัญญาเช่าดำเนินงาน ( Operating Lease) หมายถึง สัญญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้
    1.1 ผู้ให้เช่ามักจะมีกำหนดระยะเวลาสั้น มักจะไม่มีระยะเวลาตลอดอายุของทรัพย์สิน
    1.2 ผู้เช่าไม่มีโอกาสเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อหมดอายุสัญญาเช่า
    1.3 ผู้ให้เช่ายังคงมีความเสี่ยงภัยและได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ให้เช่า ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
    1.4 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาเช่าโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

    2. สัญญาเช่าการเงิน ( Financial Lease ) หมายถึง สัญญาเช่าทรัพย์สินชนิดบอกเลิกไม่ได้ ที่เข้าเกณฑ์หนึ่งข้อหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
    2.1 สัญญาเช่าโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญา
    2.2 ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าในราคาต่ำกว่าราคายุติธรรม
    2.3  ระยะเวลาการเช่าครอบคลุมอายุการใช้งานส่วนใหญ่ของทรัพย์สิน โดยมีระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สิน
    2.4 มูลค่าปัจจุบัน ณ วันเริ่มต้นสัญญาของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ร วันที่ทำสัญญา

ข้อมูลที่ควรศึกษาเพิ่มเติม สามารถ Click ดู ตามล่างนี้ได้


การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า (ให้ นศ  Click เพื่อ Download ตามล่างนี้ )

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/TFRIC4.pdf


Leases Project

Leases Project 1/4  http://www.youtube.com/watch?v=kJfUUZWL6X8

Leases Project 2/4  http://www.youtube.com/watch?v=8HH0SjWVnkQ

Leases Project 3/4 http://www.youtube.com/watch?v=bwQtbu1LZFw

Leases Project 4/4 http://www.youtube.com/watch?v=UehJlm19YjU

http://easymoneyharu.blogspot.com/p/blog-page_17.html

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/Leasing1.aspxการเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 50 คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบ 2 ข้อ ซึ่งจะใช้กรณีศึกษาที่ทำนี้ออกข้อสอบ = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

การแบ่งกลุ่มการจัดทำรายงาน ดังนี้

         กลุ่มที่                                   เลขที่                           หัวข้อเรื่อง
       
           1                                      1-5              การซื้อ รถยนต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด         ราคา 1,549,000 บาท การดาวน์ 25%               
           2                                      6-11            การซื้อ รถยนต์โตโยต้า Corolla Altis    ราคา 890,000 บาท การดาวน์ 25%               
           3                                      12-17          การซื้อ เครื่องจักรการผลิต                   ราคา 12,000,000  บาท อายุการใช้งาน 10 ปี การดาวน์ 25%              
           4                                     18-23           การซื้อ ระบบซอฟแวร์เพื่อใช้ในกิจการ       ราคา 50,000,000  บาท  อายุการใช้งาน20 ปี  การดาวน์ 25%             


เนื้อหาในรายงานที่ต้องการ คือ ในฐานะที่ "ท่านเป็นผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน" ให้วิเคราะห์การดำเนินการได้มาของทรัพย์สินถาวรในแต่ละกลุ่ม ว่ามี วิธีใดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  คือ

1.วิธีดำเนินการการจัดซื้อ แต่ละประเภท ให้วิเคราะห์ สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ข้อดี และข้อเสีย ดังนี้
   
   1.1.การซื้อด้วยเงินสด
   
   1.2.การซื้อแบบเช่าซื้อ (Hire-purchase)
   
   1.3.การซื้อแบบสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)
   
   1.4.การซื้อแบบสัญญาเช่าดำเนินการ (Operating Lease)

2.การบันทึกรายการทางบัญชี ในด้านผู้ซื้อ และการบันทึกรายการบัญชีในด้านผู้ขายในแต่ละประเภท

3.เปรียบเทียบการคำนวณ อัตราดอกเบี้ย เช่าซื้อ (Flat Rate) กับ ลิสซิ่ง (Effective Rate)

4.เสนอแนะการจัดซื้อทรัพย์สินถาวร แบบใดที่ได้ประโยชน์สูงสุด  เช่น ประโยชน์ในด้านถือครองทรัพย์สิน ประโยชน์สิทธิทางภาษี ประโยชน์ทางด้านสภาพคล่องธุรกิจ

5.คุณสมบัติของผู้ประกอบการและ เอกสารต่างๆที่จะต้องใช้ในการดำเนินการได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวรนั้น ๆอนึ่งการสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร และใช้ email เฉพาะ hotmail หรือ yahoo เท่านั้น


หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)


1. การนำเสนอนั้น การนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที  อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ
   
     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล
           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         85 – 89       =     A-
         80 – 84       =     B+
         70 – 79       =     B
        ต่ำกว่า 69       =     I     

        กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2014, 01:57:19 pm โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: