หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: กำหนดรายละเอียดข้อมูลในการส่ง(ร่าง)Proposalและแบบสอบถาม และนำเสนอ  (อ่าน 3861 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 581


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 11:37:57 am »

เพื่อเป็นการสรุปประเด็น ในส่วนที่ นักศึกษา จะต้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

 1. ในบทที่ 1 ให้ นศ ไปหาประเด็นปัญหา หรือ ความสำคัญ ที่เป็นประเด็นความเป็นมาที่ทำให้ นักวิจัย สนใจทำวิจัยเรื่องนี้ ว่ามีความสำคัญอย่างไร โดยควรแสดงในภาพที่คนมาอ่านงานวิจัยจะได้ทราบและมุ่งในประเด็นที่เราต้องการศึกษา อาทิเช่น
   
  การวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมพนักงานผลิต หากบริษัทที่มีการอบรมพนักงาน จะมีประเด็นประโยชน์ ดังนี้
     
      1.ทำให้ผลการผลิตไม่มีของเสีย เป็นผลต่อต้นทุนของกิจการต่ำ
      2.ลดเวลาการเรียนรู้การปฏิบัติงานทำให้สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการลูกค้า

    ทั้งนี้จะต้องมีข้อมูลที่นำเสนอสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูล สถิติต่าง ๆ ของงานนั้น


2.การกำหนดวัถุประสงค์ให้กำหนดเพียง 2 ข้อ (เพื่อให้งานวิจัย ของ นักศึกษาสามารถ จัดทำได้ทันเวลาตามที่คณะกำหนด อีกทั้งเนื่องจากข้อจำกัด ทั้งในด้านเวลาที่มีเพียง 4 เดือน ประกอบกับปัญหาในด้านระยะทางที่ไกลของนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา) ดังนี้

2.1. ให้กำหนด ในเรื่องระดับการวัดของตัวแปรตาม   ในภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด ตัวอย่าง เช่น

          เพื่อศึกษาระดับ (ตัวแปรตาม) ตือทัศนคติของพนักงานฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาคธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน   

   
2.2. ให้ ศึกษาเพื่อหาสาเหตุ โดยให้ นักศึกษา ดูว่าตัวแปรต้น ในบริบทของนักศึกษา ส่งผล ในด้าน ความสัมพันธ์ หรือ ความแตกต่างกับตัวแปรตาม เช่น

     2.1  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) ส่งผลต่อ ทัศนคติของพนักงานฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาคธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน (ตัวแปรตาม)  หรือ

     2.2  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) ส่งผลต่อ ทัศนคติของพนักงานฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาคธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน (ตัวแปรตาม)

3.การกำหนด กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่าง ต้องไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง และต้องเป็นกลุ่มที่มีความเหมือน หรือ คล้ายกัน เช่น

  การฝึกอบรมพนักงาน บริษัท ABC จำกัด กลุ่มตัวอย่างต้องระบุว่าเป็น ก. พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ  ข. ผู้จัดการระดับต้น  หรือ ค. ผู้จัดการระดับกลาง หรือ ง.ผู้จัดการระดับสูง
เพราะหากเอากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คือ ข้อ.ก-ข้อ.ง ซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีแตกต่างกัน พนักงาน ข้อ ก อาจต้องฝึกอบรมในด้านทักษะ ในขณะระดับสูงอาจจะต้องการฝึกอบรมในด้านบริหาร/ภาวะผู้นำ ฯลฯ จะทำให้ผลงานวิจัยผิดพลาดได้

4.การนำทฤษฎีที่ต้องใช้ในงานวิจัย ต้องมีทฤษฎี เกี่ยวข้องอะไรบ้าง อย่างน้อย 5-6 ทฤษฎี มีงานวิจัยระดับ ป โท หรือ เอก ที่ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 5 งาน โดยนักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้

4.1 หากนักศึกษา เอาบทความใครมา ต้องอ้างอิงถึงเสมอ หากไม่มีอ้างถึง นั่นหมายความสิ่งที่อยู่ในงานวิจัยเป็นการเขียนของนักศึกษาคิดมาเอง ประเด็น อาจจะเกิดที่เจ้าของบทความมาพบ และแจ้งเรื่องลิขสิทธ์ ที่มีผลต่อปริญญาของนักศึกษา

4.2 การอ้างอิงให้ไปดูแบบกำหนดของมหาวิทยาลัย ว่าต้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด เรียกว่า การเขียนอ้างอิงแบบ APA

4.3 ที่สำคัญหากนักศึกษาไปคัดลอกบทความในงานวิจัยใครมา ห้ามอ้างใน ต้องเป็นงานวิจัยคนนั้นตรง ๆ ตัวอย่างเช่น

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg นั้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยในด้านของความต้องการในการค้ำจุน หรือ Hygiene Factors มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของคนงาน โดยหากคนงานไม่ได้รับ Hygiene Factors เพียงพอตามที่ต้องการจะทำให้ความพึงพอใจในการทำงานลดลง โดยจากทฤษฎีนี้ ส่วนของ Hygiene Factors ไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับสูง ทั้งนี้จำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจในการทำงาน หรือ Motivation Factors ประกอบด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้กับคนงานได้ในระดับสูงมากยิ่งขึ้น (Jones และคณะ, 2000)

ห้ามอ้างใน คือ
Walton ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไว้ว่า เป็นลักษณะการทำงานที่ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคล หรือสังคม โดย Walton ได้กำหนดข้อบ่งชี้ ที่เป็นองค์ประกอบในการชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไว้ 8 ประการ (Walton, 1973, อ้างถึงใน Davis, 1975, pp. 91-97)
เพราะ นักศึกษาไม่เคยเห็นสิ่งที่  Walton มันบอกจริงหรือเปล่า แต่เราได้มาจาก Davis

4.4 การอ้างอิง ตาม website ต้องทราบแหล่งข้อมูลว่าน่าเชื่อถือได้อย่างไร เช่น ประวัติคนเขียน มีคุณสมบัติน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ Search เจอของใครเขียนอะไร ก็เอามาใส่ในงานวิจัยของเรา

5.การกำหนดตัวแปร ดังนี้

5.1 ตัวแปรต้นของงานวิจัยมีอะไรบ้าง ให้ นักศึกษากำหนดเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น

หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน ส่วนมากจะกำหนด 1. เพศ 2.สถานะ 3.อายุ 4.ระดับการศึกษา 5.รายได้ 6.ตำแหน่ง 7.ประสบการณ์ หากกำหนดมามากจะเป็นการที่นักศึกษาสร้างภาระงานให้ตัวเอง คือ นักศึกษาต้องจัดทำตารางยกกำลังเท่าที่จำนวนตัวแปรต้น เช่นกรณี คือทุกๆ อันต้องยกกำลัง 7 ทั้งที่งานฝึกอบรมอาจจะไม่เกี่ยวกับ สถานะ โสด แต่งงาน เป็นหม้าย ฯลฯ

5.2 การกำหนดตัวแปรตาม คือดูในชื่อเรื่องงานวิจัย เช่น การฝึกอบรม ซึ่งอาจมี 3 ประเด็น (ข้อ ก.- ข้อ.ค) เช่น

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนา ก.ทักษะความชำนาญ  ข.ความรู้  ค.ความสามารถ


6.การใช้สถิติในงานวิจัย มีอะไรบ้าง เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ฯลฯ โดยจะต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ 2. นั่นเป็นที่มาของงานวิจัยที่ผมออกแบบให้พวกเราทำนี้ คือ ผมพยายามออกแบบเพื่อให้พวกเราจะสามารถช่วยกันทำงานในส่วนสถิติ (SPSS) แต่จะแตกต่างในแต่ละบริบทของงานวิจัยของแต่ละคน


ดังนั้น นักศึกษาจะต้อง มีข้อมูล Proposal ดังนี้                                                                                                                                                                        

1 .ทำเป็น proposal คือ มีบทที่ 1-3 ที่สมบูรณ์                                                                                                                                                                                   

2.บทที่ 4 คือ งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                     

3. บทที่ 5 คือ แผนระยะเวลา ทำเป็นตาราง GANTT CHARTS วันที่เริ่มงานวิจัย จนถึงส่งตามกำหนดของมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                        

4. แบบสอบถาม พร้อม การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แบบสอบถามต้องผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าในการทำ  IOC  ด้วย                                                                                                                                                     

5. ให้ส่งมาทาง mail เพื่อผมจะได้อ่าน เพื่อง่ายต่อการแนะนำในวันนำเสนอ                                                                                                                                                                              

6.ให้พิมพ์เป็น  เล่ม(paper) พร้อมเตรียม  power point และพิมพ์เป็น 6 ช่องใน A4 ให้ผม 1 ชุด  โดยการนำเสนอที่เชียงใหม่ คนละ 15 นาที  ขอให้หัวหน้ากลุ่มช่วยจองห้องที่มี คอมพิวเตอร์ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2014, 06:16:20 pm โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: