หน้า: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 07:01:23 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741128
บุคคลรอบรู้ เป็นอย่างไร
ตอบ ต้องทำให้วิสัยทัศน์ของบุคคลมีความชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถามหน้า 254 ข้อ 2.2 คำตอบ หน้า 254 ข้อ 2.2

นางสาว สุดาทิพย์ สุทธิศาสนกุล  ป.กจท 3 /14
รหัส 3571050741128

 92 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 06:54:48 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741113
คำถาม : การคิดเชิงระบบ จัดการความรู้อย่างไร
ตอบ : บันไดขั้นที่ห้า เกิดจากการใช้ KM อย่างต่อเนื่อง
 
คำถามจากหน้าที่ 261

นาย พิสิฏฐ์ อิทธิวพงศ์ รหัส 3571050741113
ชั้น ปกจท.3 เลขที่ 7

 93 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 06:39:58 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741158
คำถาม:องค์การแห่งการเรียนรู้ตามวินัยการปฏิบัติ 5 ประการ ของSenge ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ: 1.วิสัยทัศน์ร่วม 2.ทีมแห่งการเรียนรู้ 3.บุคคลรอบรู้ 4.โมเดลความคิด 5.การคิดเชิงระบบ
คำถาม-คำตอบหน้า262

นาย ธีรติ ไตรศักดิ์ศรี เลขที่35
รหัส 3571050741158 ปกจท.3

 94 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 06:11:09 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741119
คำถาม แนวคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐานของอะไร
ตอบ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
(คำถามหน้าที่254)
นางสาวศรัญญา กนกวงศ์ไพศาล รหัส3571050741119 ห้องปกจท3

 95 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 05:30:26 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741115
คำถาม : การคิดเชิงระบบคืออะไรและส่งผลอย่างไร
คำตอบ : การคิดเชิงระบบคือพนักงานจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและเห็นความสัมพันธ์ของการดำเนินการแต่ละส่วน และการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลให้บุคคลมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
(คำถามและคำตอบมาจากหน้า 254)

นางสาวมณฑาทิพย์ พุทธชาติ ป.กจท3 รหัส 3571050741115

 96 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:51:34 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741106
คำถาม
ในการจัดการความรู้ขององค์กร จะมีทีมงานที่เรียกว่าอะไร
คำตอบ
ทีมงานการจัดการความรู้
(คำถามคำตอบมาจากหน้า 263)
นางสาวธมน อุดมเพ็ชร์
3571050741106
ปกจท.3.

 97 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:48:28 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741137
 คำถาม:วิธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ คืออะไร
คำตอบ:คือ วิธีการทำให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยหาวิธีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
(คำถามและคำตอบ หน้า 255ย่อหน้า4)
ชื่อ นางสาวนันธิชา สนธิทอง
รหัสนศ. 3571050741137

 98 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:23:16 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741150
คำถาม:ถ้าพูดถึงคำว่าวิสัยทัศน์ร่วมเราจะให้ความหมายคำๆนี้ว่าอย่างไร
คำตอบ:ความสามารถในการมีส่วนร่วมของการค้นหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
คำถามและคำตอบ:หน้า255 (ย่อหน้าที่1)

ชื่อ นายพีรภัค ยันต์เจริญ รหัสนักศึกษา:3571050741150

 99 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:19:28 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741109
คำถาม:การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ความสำคัญอยู่ที่?

คำตอบ:อยู่ที่แนวคิดเชิงระบบที่สามารถทำให้เดิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติ

คำถามและคำตอบหน้า 255 ย่อหน้าที่3

นางสาวปนัดดา ดีวิจิตร์ 3571050741109

 100 
 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:13:48 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 3571050741104
คำถาม
การสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น มีวิธีการใดบ้าง
คำตอบ
เช่น การเล่าเรื่อง การเสวนา การทบทวนหลังปฏิบัติงาน การสอนงาน และการใช้ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น
(คำถามและคำตอบหน้า 262 ย่อหน้าที่ 1)
นางสาว ธนาวดี วรรณะ
การจัดการทั่วไปปี3
3571050741104

หน้า: 1 ... 8 9 [10]