หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2019, 07:07:27 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
EP1: เวปไซต์สไลด์สรุป ค้นหางานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศที่ใช้ได้จริง EP2: สไลด์สรุปเว็บไซต์ตรวจภาษาอังกฤษ
ให้ตรงตามหลัก Grammar EP3: สไลด์สรุปเว็บไซต์ เครื่องมือสร้างอ้างอิง และบรรณานุกรม EP4 : Mendeley: โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง. น้าลิน เทียมแก้ว. ตามลิงคนนี้ https://www.drresearch.me/

 22 
 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2019, 08:38:21 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 50 คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2561  ดังนี้
         
       กลุ่มที่                            ลำดับเลขที่                                  บริษัท
           1                              1-8                                       QH
           2                              9-16                                     RS
           3                             17-24                                    AU
           4                              25-33                                   MAJOR
           5                              34-43                                   BH
           6                              44-56                                  BEC
       
 
          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ : https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด


         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

 23 
 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2019, 08:31:25 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน  

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 50 คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2561  ดังนี้
         

          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QsGx3fbSIlCpltJJxIuK9VVL5K-undmt

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด


         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

 24 
 เมื่อ: 29 เมษายน 2019, 08:58:56 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **


             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 50 คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2561  ดังนี้
         
   
          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QsGx3fbSIlCpltJJxIuK9VVL5K-undmt

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **


 25 
 เมื่อ: 05 เมษายน 2019, 03:50:53 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การสืบค้นบทความวารสารผ่าน Web OPAC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตอนที่ 2 บทความวารสารภาษาต่างประเทศ)

โดยสามารถวิธีการตาม  ลิงค์ นี้ https://km.lib.ru.ac.th/?p=2415

 26 
 เมื่อ: 05 เมษายน 2019, 03:38:27 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล โดยการให้บริการ Proxy Server สำหรับค้นคว้าข้อมูลจากที่บ้าน หรือที่ทำงาน ภายนอก

โดยที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ Proxy Server

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database)

อันประกอบด้วย e-Journals, e-Books, e-Theses, e-News, และ Trial

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียน

เพื่อใช้งาน "อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)"

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://10.4.52.20/วิธีการ ตาม Link ดังนี้ https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_proxy.php

 27 
 เมื่อ: 05 เมษายน 2019, 03:13:18 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ผมได้พยายามรวบรวมข้อมูล  สำหรับ website อ้างอิง ทั้งฉบับไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

Google Scholar
Google Scholar เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

คุณลักษณะของ Google Scholar

ค้นหา แหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากจุดที่สะดวกจุดเดียว
ค้นหา บทความ บทคัดย่อ และการอ้างอิง
ค้นหาตำแหน่ง ของบทความฉบับสมบูรณ์จากทั่วทั้งห้องสมุดของคุณหรือบนเว็บ
เรียนรู้ เกี่ยวกับบทความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยสาขาใดๆ


http://scholar.google.co.th/


ฐานข้อมูลภาษาไทย


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=25

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย :TDC (Thai Digital Collection) http://tdc.thailis.or.th/tdc

หมายเหตุ
proxy server 202.28.17.5 port 8080
(Download วิธีการ set proxy ที่ไฟล์แนบที่หัวข้อ ThaiLIS)

Username Password นักศึกษา s ตามด้วยรหัสสมาชิกห้องสมุด รหัสผ่านคือรหัสสมาชิกห้องสมุด


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=27

ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/LibraryServices/Pages/Library_services.aspx

ข้อมูลวิจัย ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/setresearch/cmresearch/cmresearch_p1.html

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
https://www.rcim.in.th/16723805/วารสาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
http://www.nso.go.th

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://www.trf.or.th

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
http://www.tkc.go.th/thesis/index.asp

สมาคมนักวิจัย
http://pioneer.chula.ac.th/%7Esbussako/researcher.htm

วิชาการดอทคอม
http://www.vcharkarn.com/

รวมบทความความรู้ด้านวิจัย
http://www.watpon.com/journal/

Thai-Journal Impact Factors 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

แหล่งสำหรับค้นงานวิจัย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรของไทย
http://www.nstda.or.th

ฐานข้อมูลวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
http://www.thaiedresearch.org

เว็บไซต์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและกฎหมายไทย
http://www.krisdika.go.th

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน
https://sites.google.com/site/prapasara/2-10

ห้องสมุด LINK กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การสืบค้นบทความวารสารผ่าน Web OPAC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

https://www.lib.ru.ac.th/databases/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://203.131.219.245/tulib/

ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มของ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ได้จาก https://library.tu.ac.th/ >> เลือก One Search
1. หลังจากสืบค้นข้อมูลแล้ว ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้เลือกที่ Content Providers
2. เลือกรายการ providers ของสถาบันต่างๆ ที่เปิดให้เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ดังนี้ค่ะ
        2.1 Thammasat digital collection = คลังข้อมูลดิจิทัล มธ.
        2.2 CUIR = คลังปัญญาจุฬาฯ
        2.3 SUT IR = คลังสถาบัน ม.เทคโนโลยีสุรนารี
        2.4 Open dissertation = คลังสถาบัน ม.มหิดล
        2.5 SWU IR = คลังสถาบัน มศว.
        2.6 NIDA Resource = คลังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ The Central Library of KMUTNB
http://library.kmutnb.ac.th/index.php

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://161.246.37.23/

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT Digital Library
http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://libsearch.nida.ac.th/#focus

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php

ม.มหิดล e-Thesis: วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
http://www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/e-thesis.php

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY
http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/

คณะ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://km.ru.ac.th/hrd/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=3&limitstart=30

วิทยานิพนธ์  พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://portal.edu.chula.ac.th/dev_ed/view.php?Page=1279724985680133

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&id=36

มหาวิทยาลัยเกริก
http://mis.krirk.ac.th/library/Kr_res.html

แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย - ห้องสมุดมหาวิทยาลัยคริสเตียน
http://library.christian.ac.th/html/thesis.htm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
http://www.library.rmutt.ac.th/reference-database

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://library.rmutl.ac.th/2011/index.php?option=com_banners&task=click&bid=12

มหาวิทยาลัยนครพนม
http://www.npu.ac.th/researchnpu/

แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย Christian Universitry
http://library.christian.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib/thesis.php

มหาวิทยาลัยรังสิต
http://library.rsu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=156

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
http://espuc.east.spu.ac.th/depart/elibrary/index_library.php

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

http://www.psu.ac.th/research

มหาวิทยาลัยสยาม

http://e-library.siam.edu/main/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

http://depart.sau.ac.th/library/

ภาษาอังกฤษ

Emerald
http://www.emeraldinsight.com/
หมายเหตุ
proxy server 202.28.17.5 port 8080
(Download วิธีการ set proxy ที่ไฟล์แนบที่หัวข้อ Proquest - Dissertation)

Username Password นักศึกษา s ตามด้วยรหัสสมาชิกห้องสมุด รหัสผ่านคือรหัสสมาชิกห้องสมุด


Dissertation
http://www.dissertation.com/browse.php

ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท - เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ
http://search.proquest.com/index?accountid=44787
หมายเหตุ
หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องใช้ผ่าน EZproxy ที่https://ezproxy.library.tu.ac.th

Link ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆ >> https://goo.gl/zne4dL

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพิทเบิร์ก สหรัฐอเมริกา (Free! Fulltext)

http://etd.library.pitt.edu/ETD-db/ETD-search/search

Ebscohost
http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=55e29e0d-6cbd-46c3-b13b-ca12087fbf2e%40sessionmgr4&vid=1&hid=20

Harvard Business Review
http://hbr.org/

Michael E. Porter
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532

Peter Senge
https://mitsloan.mit.edu/faculty/detail.php?in_spseqno=41415

ABI/INFORM Complete 
หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า20,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

http://www.galileo.usg.edu/library/databases/zuca/?Welcome

H.W. Wilson
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology,  Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest  และ Biological & Agricultural Science

http://www.ebscohost.com/wilson

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

http://dl.acm.org/


ข้อมูลตาม website พวกนี้หากใช้ IP ของมหาวิทยาลัยจะสามารถ download ข้อมูลได้ไม่จำกัด แต่หากใช้ IP ของบุคคล หรือบริษัท อาจมีข้อจำกัดในการ download จึงแนะนำให้พยายาม ใช้ IP ของมหาวิทยาลัย

 28 
 เมื่อ: 19 มกราคม 2019, 07:56:50 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
Link WEBSITE เพื่อใช้ค้นคว้างานวิจัย

1.เวปไซด์ Scimago Journal Rank (SJR) ใช้ดูว่าแต่ละ Journal หรือ Conference / Proceeding มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน : https://www.scimagojr.com/journalrank.php เช่น H-index ใช้ดูว่าผู้เขียนนั้นมีOutputออกมาดีแค่ไหน

2.เวปไซด์ เพื่อใช้ค้นหาบทความในการเสิร์ชข้อมูลจาก(ส่วนใหญ่ใช้กัน) ก็คือ Google Scholar :  https://scholar.google.co.th/

3. เวปไซด์ SCOPUS :  https://www.scopus.com/results/results.uri?cc=10&sort=cp-f&src=s&st1=Sustainability+in+the+construction&nlo=&nlr=&nls=&sid=07822658845b2272f3d802f77df7cb02&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28Sustainability+in+the+construction%29&ss=cp-f&ps=r-f&editSaveSearch=&origin=resultslist&zone=resultslist

4.เวปไซดื ของ http://www.seaairweb.info/

5.เวปไซด์ ฐานข้อมูล ISI http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

6.เวปไซด์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thailand Citation Index (TCI)  : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html

7.เวปไซด์ ISI : https://isindexing.com/isi/

8. เวปไซด์ https://www.omicsonline.org/omics-group-indexed-journals-list-isi-scopus.php

9. เวปไซด์ Proquest : https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/

 29 
 เมื่อ: 16 มกราคม 2019, 09:03:49 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

 **** กำหนดให้ นักศึกษา สมัครสมาชิกของ website drpracha.com โดยให้ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร เท่านั้น ****

     วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 40 คะแนน และ การสอบปลายภาค = 60 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ
          
       1.การเตรียมตัวการทำกรณีศึกษาได้กำหนดจัดกลุ่มให้นักศึกษา ทำรายงานกลุ่มและนำเสนอประกอบด้วยตามล่างนี้

     เลขที่                   กลุ่มที่
    1 - 7                   1. บริษัท Kerry Express Thailand
    8 - 14               2. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
   15 - 21               3. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
    22 - 28               4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
   29 - 35               5. บจก. โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
   36 - 42               6. บริษัท After you จำกัด (มหาชน)
   43 - 50               7. บริษัท ลาซาด้า จำกัด
    51 - 58               8. สายการบิน แอร์เอเชีย

             ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลของครูตามนี้
              https://drive.google.com/drive/folders/1EC-3qtEoZruuQYR5QnIZR3fYMiNTvHEv?usp=sharing

  2. ให้ นักศึกษานำเสนอ บริษัท/หน่วยงาน ที่ทำหัวข้อตามข้อ 1 โดยนำเสนอดังนี้
       2.1 ชื่อธุรกิจและ การดำเนินธุรกิจในภาพรวม
       2.2 วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )
       2.3 วิเคราะห์ S-W-O-T ของการดำเนินการ
              2.-3.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
                 - สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
                 - สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
              2.3.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร
                  - โครงสร้างองค์การ (Structure)
                  - กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
                  - ระบบการปฏิบัติงาน (System)
                  - บุคลากร (Staff)
                  - ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
                  - รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
                  - ค่านิยมร่วม (Shared values)

       2.4 ขั้นตอนในการจัดการในกระบวนการดำเนินการ
       2.5 กิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน(Activities in Supply Chain หน้า 219) ประกอบด้วย
               2.5.1 ด้านการบริการลูกค้า
               2.5.2 ด้านจัดหาทางอิเลคทรอนิกส์
               2.5.3 ด้านการกระจายสินค้าและการจัดการคลังสินค้า
               2.5.4 ด้านระบบการจัดการคลังสินค้า
               2.5.5 ด้านการขนส่ง 
       2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน อาทิเช่น ISO, JIT, TQM, LEAN
       2.7 ปัจจัยที่ได้เปรียบคู่แข่ง/ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
       2.8 บทสรุปในเชิงวิชาการ(ด้านการจัดการดำเนินงาน) ที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จธุรกิจ  => ในมุมมองภาพรวมของกลุ่ม
       2.9 เอกสารอ้่างอิง


หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
         ต่ำกว่า 60       =     I   

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

 30 
 เมื่อ: 16 มกราคม 2019, 08:50:00 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   


  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 50 คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2560  ดังนี้
         

          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลของครูตามนี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1AshZAomHVrJ7bu4oTm9I4Cbbgf83nqW4?usp=sharing

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10