หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2023, 10:09:13 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการส่งงาน

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผม คือ 50 คะแนน ให้ นศ แต่ละคนส่งงานของตนเอง ประกอบด้วย
1.Excel File ที่วิเคราะห์ 2.Power Point สำหรับการนำเสนอ และ 3.Quiz รวมเป้นคะแนนเก็บ = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้เป็นกรณีศึกษา= 30 คะแนน


กำหนดให้ นักศึกษาทุกคน ดำเนินการ ดังนี้

                  1. ให้ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ห้อง โดยการเก็บคะแนน จะดูจากเวลาการส่งงานในแต่ละครั้งเป็น คะแนนเก็บ 20 คะแนน
                      ข้อตกลงการเก็บคะแนนเก็บ คือ  กำหนด นศ. ทุกคน หากต้องการคะแนนเก็บและการมีส่วนร่วม ดังนี้
                       1.1. การเพิ่ม No.ที่..... ท้ายชื่อของ นศ เพื่อทราบ ว่า นศ ท่านใดตอบ โดยกำหนดให้ ใส่ทิ้งไว้ ประมาณ 3 สัปดาห์
                       1.2. หาก นศ ไม่สะดวก ทุกครั้งที่ตอบคำถาม ต้อง ระบุ ชื่อ-นามสกุล และ No. ทุกครั้งที่ต้องส่งคำตอบ
                              ถ้า นศ ท่านใด ไม่ใส่ ถือว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ (ไม่มีคะแนนให้นะครับ)
                       1.3. ให้ นศ ทุกคนที่ตอบคำตอบในกลุ่มไลน์ ให้ มาลงเวลาที่ตอบ ใน Excel Sheet เพื่อครูจะนำมาคำนวณเป็นคะแนนเก็บ ตามลิงค์
                       1.4. สำหรับคนที่ติดธุระ หรือมีภาระกิจ ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้ Download แบบคำร้องทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามลิงค์นี http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM0_regis.pdf  และ นศ ต้องส่งมาที่ไลน์กลุ่ม ก่อนวันเรียน(ไม่น้อยกว่า 1 วัน) เพื่อจะได้มอบหมายงาน อื่นให้ เป็นคะแนนเก็บ
                   2. ให้ทุกคน ส่งงานเป็น Excel File โดย กำหนด ชื่อ File  ประกอบด้วย ==> รหัสนศ และตามด้วย ชื่อ/นามสกุล เท่านั้น **

         
            1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BH/financial-statement/company-highlights ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 30 กันยนยน 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2564  ดังนี้
            จึงกำหนดให้ นักศึกษาแต่ละคน (ต้องส่งงานของตัวเองคนละบริษัทที่กำหนด) ดำเนินการตามนี้ คือ

        กลุ่มที่                 เลขที่                                                         บริษัท
           1                    1-6                                                            SABINA
           2                    7-12                                                          ERW
           3                    13-18                                                         BEC
           4                    19-24                                                        QH
           5                    25-31                                                         AU
       
         
       
      2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
           2.2.4 บุคลากร (Staff)
           2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
           2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
           2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. กำหนดให้ นศ จัดทำการวิเคราะห์ สถานะการเงินของบริษัท โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5. จัดทำแผนปฎิบัติการ สำหรับ  12 เดือน (1 มค - 31 ธค 2566)

6.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกคนต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****


หลักเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละทุกคนจัด ทำข้อมูลและนำเสนอเนื้อหา ตามกำหนดด้านบน ดังนี้

    1. ให้ นศ แต่ละคนโดย ระบุ รหัส ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกกลุ่ม
    2. กำหนด ชื่อ Excel File  ดังนี้ ฺรหัส นศ - ชื่อ/นามสกุล
    3. ให้ การส่งงานล่าช้า หัก นาที ละ 1 คะแนน
    4. ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I   

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

 2 
 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2023, 10:00:06 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการส่งงาน

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผม คือ 50 คะแนน ให้ นศ แต่ละคนส่งงานของตนเอง ประกอบด้วย
1.Excel File ที่วิเคราะห์ 2.Power Point สำหรับการนำเสนอ และ 3.Quiz รวมเป้นคะแนนเก็บ = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้เป็นกรณีศึกษา= 30 คะแนน


กำหนดให้ นักศึกษาทุกคน ดำเนินการ ดังนี้

                  1. ให้ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ห้อง โดยการเก็บคะแนน จะดูจากเวลาการส่งงานในแต่ละครั้งเป็น คะแนนเก็บ 20 คะแนน
                      ข้อตกลงการเก็บคะแนนเก็บ คือ  กำหนด นศ. ทุกคน หากต้องการคะแนนเก็บและการมีส่วนร่วม ดังนี้
                       1.1. การเพิ่ม No.ที่..... ท้ายชื่อของ นศ เพื่อทราบ ว่า นศ ท่านใดตอบ โดยกำหนดให้ ใส่ทิ้งไว้ ประมาณ 3 สัปดาห์
                       1.2. หาก นศ ไม่สะดวก ทุกครั้งที่ตอบคำถาม ต้อง ระบุ ชื่อ-นามสกุล และ No. ทุกครั้งที่ต้องส่งคำตอบ
                              ถ้า นศ ท่านใด ไม่ใส่ ถือว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ (ไม่มีคะแนนให้นะครับ)
                       1.3. ให้ นศ ทุกคนที่ตอบคำตอบในกลุ่มไลน์ ให้ มาลงเวลาที่ตอบ ใน Excel Sheet เพื่อครูจะนำมาคำนวณเป็นคะแนนเก็บ ตามลิงค์
                       1.4. สำหรับคนที่ติดธุระ หรือมีภาระกิจ ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้ Download แบบคำร้องทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามลิงค์นี http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM0_regis.pdf  และ นศ ต้องส่งมาที่ไลน์กลุ่ม ก่อนวันเรียน(ไม่น้อยกว่า 1 วัน) เพื่อจะได้มอบหมายงาน อื่นให้ เป็นคะแนนเก็บ
                   2. ให้ทุกคน ส่งงานเป็น Excel File โดย กำหนด ชื่อ File  ประกอบด้วย ==> รหัสนศ และตามด้วย ชื่อ/นามสกุล เท่านั้น **

         
            1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BH/financial-statement/company-highlights ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 30 กันยนยน 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2564  ดังนี้
            จึงกำหนดให้ นักศึกษาแต่ละคน (ต้องส่งงานของตัวเองคนละบริษัทที่กำหนด)ดำเนินการตามนี้ คือ

        กลุ่มที่                 เลขที่                                                     บริษัท
           1                    1-6                                                             BH
           2                    7-12                                                           MAJOR
           3                    13-18                                                         TRUE
           4                    19-24                                                        AMATA
           5                    25-31                                                         MALEE
       
         
       
      2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
           2.2.4 บุคลากร (Staff)
           2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
           2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
           2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. กำหนดให้ นศ จัดทำการวิเคราะห์ สถานะการเงินของบริษัท โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5. จัดทำแผนปฎิบัติการ สำหรับ  12 เดือน (1 มค - 31 ธค 2566)

6.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกคนต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****


หลักเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละทุกคนจัด ทำข้อมูลและนำเสนอเนื้อหา ตามกำหนดด้านบน ดังนี้

    1. ให้ นศ แต่ละคนโดย ระบุ รหัส ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกกลุ่ม
    2. กำหนด ชื่อ Excel File  ดังนี้ ฺรหัส นศ - ชื่อ/นามสกุล
    3. ให้ การส่งงานล่าช้า หัก นาที ละ 1 คะแนน
    4. ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด


         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I   

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

 3 
 เมื่อ: 18 มกราคม 2023, 08:41:48 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 6024181226
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

 4 
 เมื่อ: 17 มกราคม 2023, 11:51:08 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย 5814181304
https://datebest.net - visit website and win smartphone!

 5 
 เมื่อ: 07 กันยายน 2022, 11:06:42 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
การเตรียมการเพื่อการส่งงาน

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผม คือ 50 คะแนน ให้ นศ แต่ละคนส่งงานของตนเอง ประกอบด้วย 1.Excel File ที่วิเคราะห์ 2.Power Point สำหรับการนำเสนอ และ 3.Quiz รวมเป้นคะแนนเก็บ = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้เป็นกรณีศึกษา= 30 คะแนน


  กำหนดให้ นักศึกษาทุกคน ดำเนินการ ดังนี้

                  1. ให้ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ห้อง โดยการเก็บคะแนน จะดูจากเวลาการส่งงานในแต่ละครั้งเป็น คะแนนเก็บ 20 คะแนน
                      ข้อตกลงการเก็บคะแนนเก็บ คือ  กำหนด นศ. ทุกคน หากต้องการคะแนนเก็บและการมีส่วนร่วม ดังนี้
                       1.1. การเพิ่ม No.ที่..... ท้ายชื่อของ นศ เพื่อทราบ ว่า นศ ท่านใดตอบ โดยกำหนดให้ ใส่ทิ้งไว้ ประมาณ 3 สัปดาห์
                       1.2. หาก นศ ไม่สะดวก ทุกครั้งที่ตอบคำถาม ต้อง ระบุ ชื่อ-นามสกุล และ No. ทุกครั้งที่ต้องส่งคำตอบ
                              ถ้า นศ ท่านใด ไม่ใส่ ถือว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ (ไม่มีคะแนนให้นะครับ)
                       1.3. ให้ นศ ทุกคนที่ตอบคำตอบในกลุ่มไลน์ ให้ มาลงเวลาที่ตอบ ใน Excel Sheet เพื่อครูจะนำมาคำนวณเป็นคะแนนเก็บ ตามลิงค์
                       1.4. สำหรับคนที่ติดธุระ หรือมีภาระกิจ ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้ Download แบบคำร้องทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามลิงค์นี http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM0_regis.pdf  และ นศ ต้องส่งมาที่ไลน์กลุ่ม ก่อนวันเรียน(ไม่น้อยกว่า 1 วัน) เพื่อจะได้มอบหมายงาน อื่นให้ เป็นคะแนนเก็บ
                   2. ให้ทุกคน ส่งงานเป็น Excel File โดย กำหนด ชื่อ File  ประกอบด้วย ==> รหัสนศ และตามด้วย ชื่อ/นามสกุล เท่านั้น **

         
            1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ https://classic.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH  ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2564  ดังนี้
            จึงกำหนดให้ นักศึกษาแต่ละคน (ต้องส่งงานของตัวเอง เพียงแต่ งานที่มอบหมาย บริษัทเดียวกัน)ดำเนินการตามนี้ คือ
       
      2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. กำหนดให้ นศ จัดทำการวิเคราะห์ สถานะการเงินของบริษัท โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5. จัดทำแผนปฎิบัติการ สำหรับ  6 เดือน (1 กค - 31 ธค 2565)

6.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกคนต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****


หลักเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละทุกคนจัด ทำข้อมูลและนำเสนอเนื้อหา ตามกำหนดด้านบน  ดังนี้

    1. ให้ นศ แต่ละคนดย ระบุ รหัส ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกกลุ่ม
    2. กำหนด ชื่อ Excel File  ดังนี้ ฺรหัส นศ - ชื่อ/นามสกุล
    3. ให้ การส่งช้า หัก นาที ละ 1 คะแนน
    4. ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I   

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

 6 
 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2022, 06:46:12 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย enlado
อ้างถึง
    3571050641132 21 :      :  (1)    "   "             (2)                                           (3)              (4)               (5)  (Proactive Management) 

At all I do not know, as to tell...

 7 
 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2022, 05:17:18 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย SamantaSl
อ้างถึง
            1. Case   load     Sheet          Link  :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH     30  2559  2558                                                                                                     1                       1-5                           MAJOR           2                               6-10                       MATI           3                               11-16                        VGI           4                               17-22                                  5                              23-27                      True            6                                         JMART                      2.   (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )    ***  Website  ==>    CASE ***    2.1  External Environment            2.1.1  Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)            2.1.2  Task environment : Porters 5 forces     2.2  Internal Environment   7       2.2.1  (Structure)     2.2.2  (Strategy)     2.2.3  (System)     2.2.4  (Staff)     2.2.5    (Skill)     2.2.6  (Style)     2.2.7  (Shared values)     **   Soft Elements  4     ()        **   Hard Elements  3      3.  (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS TOWS, BCG   BSC) 4.    4.1       4.2       4.3   5.   " BSC"  http://www.peoplevalue.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539103970&Ntype=26  BSC & KPI   BSC     Notebook ************        "       Power Point ()  Wheelen & J.David ********************* website drpracha.com    ID   

The nice answer!

 8 
 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2022, 05:42:44 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย enlado
Jan, the notes between James and Lily were HILARIOUS. I dont know why, maybe its the late hour, but I laughed until I cried. :rofl:


 9 
 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2022, 09:24:32 pm 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย SamantaSl
What about it will tell?


 10 
 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2022, 05:51:45 am 
เริ่มโดย Dr.Pracha Tansaenee - กระทู้ล่าสุด โดย enlado
You commit an error. Write to me in PM, we will communicate.

หน้า: [1] 2 3 ... 10