แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 01:07:40 AM
Q: ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารเรียกอีกอย่างเป็นภาษอังกฤษว่าอย่างไร
A: Executive information systems (EIS)
คำถามหน้าจากหน้า 306

นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช3/3
2  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 03:19:22 PM
Q: บริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่สาขาหลายประเทศเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
A: multinationl corporations
คำถามจากหน้า 249

นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
3  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 10 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 03:07:20 PM
Q: การจัดโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์จะนำไปปฏิบัติอย่างไร 
A: 1.กำหนดกิจกรรมลูกโซ่แห่งคุณค่า ความสามารถหลักสมรรถภาพทางการแข่งขันที่สำคัญต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ
    2.ตัดสินใจแน่นอนว่ากิจกรรมบางอย่างตามลูกโซ่แห่งคุณค่าการให้แหล่งภายนอกดำเนินการจะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าที่จะดำเนินการเองหรือไม่
    3.ตัดสินใจแน่นอนว่ากิจกรรมใดหรือความสามารถใดบ้างที่สำคัญ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับช่องทางจัดจำหน่ายผู้ผลิตสินค้าทดแทนหรือแม้กระทั่งกับคู่แข่ง
คำถามหน้า 265

นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา  3571050641343
ป.กบช 3/3
4  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2016, 06:41:23 PM
Q: ความต้องการของลูกค้าลดน้อยลงเมื่ออุตสาหกรรมเคลื่อนเข้าสู่ระยะชะลอการเติบโต การแข่งขันในช่วงนี้จะรุนแรงมากที่สุดเพื่อแย่งชิงลูกค้าซึ่งกันและกัน บริษัทที่มีฐานะการแข่งขันที่แข็งแรงกว่าจะทุ่มการลงทุนในกลยุทธ์ใด เพราะอะไร
A: กลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด (shared increasing strategy)  เพื่อดึงดูดลูกค้าออกจากบริษัทที่อ่อนแอกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาและขยายส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะต้องใช้วิธีการแข่งขันที่เหี้ยมโหดก็ตาม (fierce competition)
คำถามจากหน้า 211

นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
5  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7 เมื่อ: 27 กันยายน 2016, 11:36:43 PM
Q: รากฐานของกลยุทธ์ระดับธุรกิจในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเปรียบเหนือคู่แข่งขันฝ่ายจัดการจะต้องตอบคำถามสำคัญ 3 อย่าง คืออะไร?
A: 1. ความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งที่ต้องการให้ตอบสนอง คืออะไร (what)
2. ใครคือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้รับการตอบสนอง(who)
3. จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรหรือใช้ความสามารถพิเศษอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจ(how)
คำถามจากหน้า 171

นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
6  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 6 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 12:06:22 PM
Q: กลยุทธ์ล้มละลายและการเลิกดำเนินงานมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
A: บริษัทตกอยู่ในสภาวะเลวร้ายมากที่สุด ฝ่ายจัดการมองไม่เห็นทางเลือกที่ดีแม้แต่จะขายกิจการทิ้งก็ไม่มีใครสนใจซื้อ เพราะไม่มีใครสนใจที่จะซื้อบริษัทที่ตกอยู่ในฐานะตกต่ำย่ำแย่ในอุตสาหกรรมที่ไม่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง บริษัทจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ล้มละลายหรือเลิกการดำเนินงาน

คำถามจากหน้า 137-138
นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
7  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 5 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:57:50 AM
Q : โอกาส (Opportunities) หมายถึงอะไร  จงยกตัวอย่างโอกาสที่บริษัทจะได้รับมา 3 ข้อ
A: ปัจจัยหรือสถานกาณ์ภายนอกที่มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือมากกว่าที่มุ่งหวังไว้อย่างมาก  โอกาสของบริษัทที่จะได้รับ คือ 1. การเพิ่มบริการให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
2. การเลิกการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศที่น่าสนใจ
3. การเปิดตัวนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ประโยชน์ก่อนคู่แข่งขัน

คำถามหน้า 113-114
นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
8  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 07:06:15 PM
Q: กิจกรรมหลักประกอบด้วยกี่กิจกรรมอะไรบ้าง
A: 1.การนำเข้าวัสดุการผลิต 2.การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3.การนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย 4.การตลาดและการขาย 5.การบริการ

คำถามจากหน้า80
นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช. 3/3
9  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 05:01:00 PM
นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช. 3/3
คำถามจากหน้า 52

Q:เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทางสังคมมีกี่ด้านอะไรบ้าง?
A:มี 4 ด้าน ซึ่งเกิดจากอักษร 4 ตัวแรกมารวมกันคือ PEST
    P = Political-legal Forces
    E = Economic Forces
    S = Sociocultural Forces
    T = Technological Forces
10  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 05:02:15 PM
Q: องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจให้ความหมายของ "การกำกับดูแลกิจการ" ไว้ว่าอย่างไร?
A: ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบกำกับและควบคุมกิจการ โดยการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อใช้ในการตัดสินใจในกรณีต่างๆ ขึ้นในกิจการ โดยยึดวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นสำคัญ
หน้า30
นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343 ป.กบช.3/3
11  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 1 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 07:35:15 PM
Q: องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์มีกี่ขั้นตอน?
A: มี 4ขั้นตอนคือ 1.การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
                      2. การจัดทำกลยุทธ์
                      3.การปฏิบัติตามกลยุทธ์
                      4.การประเมินผลและการควบคุม
คำตอบหน้า 10-11

ชื่อ นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
หน้า: [1]