แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 08:35:52 AM
การควบคุมกลยุทธ์แบบ Feedforward Control มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ตอบ 1.การควบคุมสมมติฐาน (premise Control)
      2.การตรวจตราเชิงกลยุทธ์ (Strategic Surveillance)
      3.การควบคุมการปฏิบัติ (Implementation Control)
  นางสาวพิชญา น้อยมี ปกตล.4/1 รหัส นศ.3561051041226
  หน้า 285
2  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 10 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2016, 05:00:45 PM
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติที่สำคัญกล่าวได้กี่อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ  8 อย่าง ได้แก่ 1. การเสริมสร้างองค์ารให้มีความแข็งแกร่งด้านความสามารถ
2. จัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทรัพยากรให้มีความเพียงพอ
3. การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
4. การกำหนดการปฏิบัติงานต่างๆที่ดีที่สุด
5. ติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ
6. กำหนดให้มีรางวัลและสิ่งจูงใจ
7. สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนกลยุทธ์
8. ใช้ภาวะความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์
น.ส.พิชญา น้อยมี ปกตล.4/1 รหัส 3561051041226
3  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2016, 04:30:34 PM
ประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท 1. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ เป็นการกำหนดหน้าที่ต่างๆของบริษัทในฐานะที่เป็นหน่วยเศรษฐกิจหน่วยหนึ่ง
                  2. กลยุทธ์ระดับ หน้าที่ด้านการจัดการ เป้นการมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการหรือการบริการที่เกี่ยวกับแผนและการควบคุม
น.ส.พิชญา น้อยมี ปกตล.4/1 รหัส 3561051041226
4  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2016, 08:28:39 PM
ยุทธวิธีเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางการตลาด มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท คือ
1. ยุทธวิธีเกี่ยวกับจังหวะเวลาการนำไปใช้
2.ยุทธวิธีเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางการตลาด หน้า 193
น.ส.พิชญา น้อยมี
รหัส3561051041226
ป.ตกล4/1
5  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2016, 04:17:51 PM
กลยุทธ์หลักในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ตอบ มี 4ขั้นตอน
1.กลยุทธ์การประเมิน
2.กลยุทธ์การวางแผนวัตถุประสงค์
3.กลยุทธ์การกำหนดนิยาม
4.กลยุทธ์การดำเนินงาน
หน้า 170
น.ส.พิชญา น้อยมี รหัส 3561051041226
6  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 6 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2016, 04:11:40 PM
การเติบโตแนวนอน หมายถึงอะไร
ตอบ ความสามารถทำให้การขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าสู่ท้องที่ใหม่ หรือขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำเสนอตลาดเดิมเพิ่มขึ้น
น.ส. พิชญา น้อยมี ป.กตล 4/1 รหัส3561051041226
7  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 1 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:55:33 PM
ข้อได้เปรียบของการลงมือทำก่อนหรือการริเริ่มใช้กลยุทธ์ต่างๆก่อนผู้อื่น?
ตอบ.   1. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสูง
         2. ฉกฉวยโอกาสเพื่อความได้เปรียบผู้แข่งขัน
         3. ประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน และจะกลายเป็นผู้นำทางการตลาด
หน้า 21
น.ส. พิชญา น้อยมี ปตกล.4/1 รหัส 3561051041226
8  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 1 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:50:14 PM
การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 1 

นักศึกษาอ่าน บทที่ 1 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม" คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส 

โดยตั้งกระทู้คำถามต่อจากล่างนี้
หน้า: [1]