แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2016, 08:38:37 pm
Q: คำว่า "Executive Information Systems" หรือ "EIS" คืออะไร ?
A: คำว่า "Executive Information Systems" หรือ "EIS" คือ "ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร"

จากหนังสือหน้า 306
นายอภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3 รหัสนักศึกษา 3571050641335
2  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 10 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 12:21:45 pm
Q: จากสาระสำคัญอันเป็นแนวคิดหลักขององค์การสมัยใหม่ที่สรุปได้ 5 คำพูดนั้น คำว่า "ว่องไว" มีความหมายว่ายังไง ?
A: คำว่า "ว่องไว" หมายถึง การปรับกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งไม่แน่นอน จำเป็นจะต้องกระทำอย่างว่องไว มิฉะนั้นจะทำให้เสียเปรียบทางการแข่งขัน

หน้า 272
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3 เลขที่14 (3571050641335)
3  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 04:25:55 pm
Q: "LBO" ย่อมาจากอะไร และ แปลว่าอะไร ??
A: "LBO" ย่อมาจาก "leveraged buy out" ซึ่งแปลว่า "การกู้ยืมเงินมาซื้อบริษัทตนเอง"

จากหนังสือบทที่9 หน้า 248
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูณณ์ ป.กบช 3/3 เลขที่ 14
รหัส 3571050641335
4  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 08:47:58 pm
Q:ผู้ดัดแปลง(Adapter) หมายถึงใคร
A:ผู้ดัดแปลงจะนำเอาผลิตภัณฑ์ของผู้นำมาดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม่ ผู้ดัดแปลงอาจเลือกตลาดที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปขายแตกต่างออกไป และบ่อยครั้งที่ผู้ดัดแปลงจะเจริญเติบโตเป็นผู้ท้าชิงในอนาคต

หน้า 207
นาย อภิสิทธิ์  ต่างสมบูรณ์
ป.กบช.3/3 3571050641335
5  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2016, 09:23:11 pm
Q: "experience effects" คืออะไร
A: คือ ผลอันเกิดจากประสบการณ์ (ในการผลิต)

จากหนังสือหน้า 191
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335
6  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 6 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 07:09:47 pm
Q: การซื้อกิจการ (Acquisition) มักจะถูกเรียกอีกอย่างนึงว่า ??
A: การเข้ายึดกิจการ (takeovers)

หน้า 129
รหัส  3571050641335
นายอภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์
ป.กบช 3/3
7  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 5 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 10:38:42 pm
Q:Defensive tactics และbusiness strategies คืออะไร
A:ยุทธวิธีป้องกันตนเองและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

จากหนังสือหน้าที่ 125
นายอภิสิทธิ์ ต่างสมบูรณ์ ป.กบช 3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335
8  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อ: 04 กันยายน 2016, 12:55:51 pm
Q : จากเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratios Analysis)มีอัตราส่วนที่สำคัญหลานอัตราส่วนด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อัตราส่วนสภาพคล่อง อยากถามว่าในเรื่องของอัตราส่วนสภาพคล่องนั้น มีอัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของอุตสาหกรรมกี่อัตราส่วน และอะไรบ้าง?
A : มี 3 อัตราส่วนคือ
1.) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
2.) อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว (Quick(acid-test)Ratio)
3.) อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio)

จากหนังสือบทที่4 หน้า 93 - 94
นายอภิสิทธิ์ ต่างสมบูรณ์ ป.กบช3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335
9  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 05:14:49 pm
Q : "กลุ่มผูัมีส่วนได้เสียกับองค์กร" หมายถึงคนกลุ่มใด
A : กลุ่มที่มีผลกระทบหรือถูกกระทบจากการดำเนินกิจการต่างๆขององค์การ

จากหนังสือหน้า 62

นายอภิสิทธิ์  ต่างสมบูรณ์  ป.กบช. 3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335

10  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 11:28:14 pm
Q: จากความหมายของ "การกำกับดูแลกิจการ" เชอร์ อะเดรียน แคดเบอรี่ ได้ให้ความหมายไว้ว่าอย่างไร?
A: ระบบที่กิจการใช้ชี้ทาง หรือสั่งการ และควบคุมกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งกำกับดูแล อาจจะรวมถึง ความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งหมายถึง การกำหนดว่าใครควรทำอะไร ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานนั้น ต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อใคร และอย่างไร และการตรวจสอบ และถ่วงดุล หมายถึง ระบบการตรวจตรา ดูแล หรือกำกับดูแล และวิธีการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจกัน
จากหนังสือหน้า 30
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335
11  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) / Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 1 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 10:06:10 pm
Q : จากความหมายของคำว่า "กลยุทธ์" หรือ "ยุทธศาสตร์" ที่มีผู้ให้ความหมายเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือ ทอมป์สัน และ คณะ ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไร?
A : ความหมายของคำว่า "กลยุทธ์" หรือ "ยุทธศาสตร์" ที่ ทอมป์สัน และ คณะ กล่าวไว้คือ "กลยุทธ์ของบริษัทคือ แผนปฏิบัติงานที่ดีกว่า เหนือกว่า แผนปฏิบัติงานของบริษัทคู่แข่ง และยังทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำกำไรได้มากกว่าเดิมอีกด้วย"
จากหนังสือหน้าที่ [4]
นายอภิสิทธิ์  ต่างสมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 3571050641335 ป.กบช 3/3
หน้า: [1]