แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 12:30:59 PM

คำถาม : องค์การแห่งการเรียนรู้บุคคลรอบรู้เป็นบันไดขั้นที่เท่าไรจงอธิบาย
คำตอบ : บันไดขั้นที่สาม หลังการเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ นำความรู้ที่ได้กลับมาทดลองปรับใช้กับงานของตน เรียนรู้จากการทำงานโดยการทบทวนหลังทำงาน
(คำถามคำตอบหน้า 261)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
2  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 06:18:56 AM

คำถาม : การดำเนินการพัฒนาอาชีพการให้ข้อมูลจริงของงาน เป็นวิธีการที่องค์กรสมควรกระทำในระยะกำลังค้นหาเพื่ออะไรจงอธิบาย?
คำตอบ : องค์กรและบุคคลจะได้สิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริงแก่ผู้สมัครงานในระหว่างการสรรหาบุคลากร โดยกิจกรรมนี้ได้แก่ การพบปะสนทนา การฉายวิดีทัศน์
(คำถามคำตอบหน้า 245)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
3  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 11 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2016, 12:42:54 PM
บทที่11
คำถาม : การช่วยให้ง่ายที่บุคคลจะโยกย้ายงานภายในองค์กรมีความสำคัญอย่างไร
คำตอบ : มีความสำคัญในการโยกย้ายในตำแหน่งเดิม แต่ท้าทายความสามารถใหม่ ช่วยให้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และช่วยให้มีโอกาสเติบโตต่อไป
(คำถามและคำตอบหน้า 217)
บทที่12
คำถาม : การใช้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลในการช่วยเหลือบุคคลให้เกิดการพัฒนามีความหมายอย่างไร
คำตอบ : เพราะบุคคลจะอยู่ในฐานนะที่เป็นผู้สร้าง ผู้เก็บรักษา และผู้ถ่ายทอดความรู้ บทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเข้าใจหลักการของการจัดการความรู้ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์เป็นรายบุคคล
(คำถามคำตอบหน้า 235)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
4  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 10 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2016, 05:02:33 PM
คำถาม :เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ (technology) คืออะไรจงอธิบาย
คำตอบ : คือ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้คนในองค์การสามารถค้นหาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช้ การจัดการความรู้สามารถทำได้ง่ายขึ้น ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

(คำถามและคำตอบหน้า 194)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
5  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 06:56:57 PM
คำถาม :การสร้างความคุ้นเคยและความแตกต่างเร้าใจให้กับ COP คือ
คำตอบ : การพัฒนา CoP ให้มีความรู้สึกผูกพันเหมือนชุมชนชาวบ้านสมัยก่อน ที่แบ่งปันอาหารให้แก่กัน และ CoP ต้องสร้างกิจกรรมที่ตื่นเต้นหลากหลายกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ


(คำถามและคำตอบหน้า 175)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
6  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 8 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2016, 11:00:11 PM
คำถาม : การประยุกต์ใช้และการทำให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง คือ?
คำตอบ : การนำเอาข้อมูลความรู้ภายในและภายนอกองค์กรและความรู้จากประสบการณ์การทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น

คำถามคำตอบหน้า 152

นายคณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท 3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
7  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: ารบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 7 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 12:34:21 PM
คำถาม : เราสามารถแแสวงหาข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มากลั่นกรองความรู้ใหม่ได้อย่างไร
คำตอบ : นำมากลั่นกรอง จากตำรา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ หมายถึง วิธีการแสวงหาความรู้ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และสร้างกรอบแนวคิด หรือ ทฤษฎีได้

(คำถามคำตอบ หน้า 131)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ. ปกจท3 เลขที่27
รหัสนักศึกษา 3571050741144
8  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 12:11:07 PM
คำถาม : เทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้แบบการจัดความรู้ให้เป็นระบบมีการใช้เครื่องมืออย่างไร
คำตอบ : เพื่อช่วยกลั่นกรองและจักลำดับข้อมูลเป็นการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเนื้อหาสาระของเว็บ โดยครอบคลุมแต่ละลำดับชั้นทุกวงโคจรของเอกสาร สามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้

(คำถามคำตอบ หน้า 105)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ. ปกจท3 เลขที่27
รหัสนักศึกษา 3571050741144
9  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 10:02:27 PM
คำถาม : ประสบการณ์การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต้องลงมือปฏิบัติฝึกฝนให้เกิดความชำนาญโดยเลือกใช่กลยุทธ์ในการเรียนรู้อย่างไร ยกตัวอย่างมา 3 ข้อ
คำตอบ : 1.การใช้บทเรียนทางเว็บไซต์
2. การลงมือปฏิบัติในงานที่ทำหรือการเข้าร่วมทีมโครงการต่างๆ
3.การลงมือปฏิบัติ ทำให้สะท้อนความคิดที่นำไปสู่การทดสอบ
(คำถามคำตอบ หน้า 88)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ. ปกจท3 เลขที่27
รหัสนักศึกษา 3571050741144
10  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 02:18:08 PM
คำถาม :กระบวนการในการเทียบเคียงมาตรฐาน มีสาระสำคัญอะไรบ้างยกตัวอย่างมาอย่างน้อย3 ข้อ
คำตอบ : 1. การระดมความคิดถึงสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ โดยจะต้องมีแผนการเรียนรู้อย่างชัดเจน
2. การเลือกว่าใครคือองค์การที่จะเทียบด้วย เป็นการหาว่าใครที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีที่สุดที่เทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติ
3. การเปิดเผยทุกอย่างที่สามารถทำได้เกี่ยวกับองค์การหรือคนที่กำลังศึกษาและมีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา
4. ประเมินช่องว่างผลการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่ค้นพบ

(คำถามคำตอบ หน้า 71-72)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ. ปกจท3 เลขที่27
รหัสนักศึกษา 3571050741144
11  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านการจัดการความรู้ ครั้ง 3 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:14:57 AM
คำถาม : ความรู้ ( knowledgo ) คืออะไร
คำตอบ : คือ การรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ คือมีความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ จนเอาทฤษฏี หรือ แบบจำลองความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อเเก้ปัญหาในงานได้ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเป็นความรู้ที่ได้ศึกษาจาก lnformation จนเป็นความรู้ของตัวเองยากที่จะประมวลด้วย อิเล็กทรอทิกส์ การจัดโครงสร้าง และการถ่ายโอน เช่น ถ้านำเอาเกรดไปเปรียบเทียบกับนักเรียนในแต่ละรุ่น จะวิเคราะห์ได้ว่า มีปัจจัยอะไรส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน


(คำถามและคำตอบหน้า 39 )
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
12  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านการจัดการความรู้ บทที่ 2 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2016, 03:53:30 PM
คำถาม : แนวคิดปรัชญาในการจัดการความรู้คืออะไร
คำตอบ : คือแนวคิด หรือหลักการจัดการความรู้จากนักวิชาการ และนักการศึกษา ที่ผู้เขียนขอเสนอไว้เป็นความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ความคิดเห็นที่มีเหตุผลเชิงแนวปรัชญาในการจัดการความรู้


(คำถามและคำตอบหน้า 25 )
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
13  กลุ่มวิชาการจัดการ / MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) / Re: การบ้านการจัดการความรู้ บทที่ 1 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2016, 11:19:23 AM
 คำถาม : ยุดต่าง ๆ ของการจัดการความรู้มีอะไรบ้างและในแต่ละยุคเริ่มใช่ในช่วงไหน
คำตอบ : มีทั้งหมด 5 ยุค เช่น
            1.ยุคแรก เริ่มใช่ช่วงเวลาประมาณ 20 ปีที่แล้ว หรือ ประมาณปี 1978-1979
            2.ยุคที่สอง เริ่มใช้ในช่วงประมาณ ปี 1995 และ ในช่วงประมาณปี 1998-2001
            3.ยุคที่สาม อาจเรียกว่ายุค Post-SECI ม องว่าการจัดการความรู้ให้ได้ผลดีจึงต้องมีการผสมผสานความรู้ทั้ง 2 ประภาท ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่แบ่งขั้วเป็นความรู้ชัดแจ้ง และ ความรู้ฝั้งลึก
            4.ยุคที่สี่ ของการจัดการความรู้ โดยในยุดนี้การสื่อสารต่างๆ จะทำได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการสื่อสาร
On-line ซึ่งส่งผลให้การจัดการความรู้ทวีความสำคัญ
            5.ยุคที่ห้า การจัดการความรู้ในนุคปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 หรือ พ.ศ.2548
หน้าที่ 4-6
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ เลขที่27 ปกจท 3
รหัสนักศึกษา 3571050741144
หน้า: [1]