แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 23
1  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์ - Strategy Management / การจัดทำรายงาน BUS7017 นครศรีธรรมราช รุ่น 2562 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 09:13:28 AM
การจัดทำรายงาน BUS7017 นครศรีธรรมราช รุ่น 2562

               วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผม คือ 50 คะแนน จากการที่ ผศ.ดร.ต้น แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิท นศ ต้องการสอบแบบ Take Home ดังนั้น ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ 50 คะแนน ประกอบด้วย ดังนี้

1.การเข้าชั้นเรียน/การส่งงาน Quiz ใน line/การให้ส่วนร่วมในการตอบคำถาม = 10 คะแนน เช่น การที่ครูถาม และมีการโต้ตอบในไลน์
2.การนำเสนอ คลิปวิดีโอกลุ่ม = 20 คะแนน
3.การสอบ Take Home ในวันที่ 13 มีนาคม ส่งงานภายใน 18.00 น. (โดยจะใช้กรณีศึกษานำมาออกข้อสอบ) = 20 คะแนน ทั้งนี้ การส่งงานเกินเวลา จะหัก นาที ละ 1คะแนน โดยใช้เวลาที่ นศ ส่งเป็นหลักฐาน

จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ กรณีศึกษา(Case) ให้นักศึกษา ต้องไปหาข้อมูลและวิเคราะห์  ดังนี้
         
           1.กลุ่มวิศรุต  : DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=DTAC&ssoPageId=4&language=th&country=TH
 
          2.กลุ่มรัชณู   :BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=BDMS&ssoPageId=4&language=th&country=TH
   
           3.กลุ่มเกษร : KFC เปลี่ยน ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=ICHI&ssoPageId=4&language=th&country=TH

           4.กลุ่มศุภลักษณ์:PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=PTT&ssoPageId=4&language=th&country=TH

           5.กลุ่มศิรินพร : M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=M&language=th&country=TH

           6.กลุ่มธิดาภรณ์:ไปรษณีย์ไทย

           7.กลุ่มกนกรัตน์ : KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=KTB&ssoPageId=4&language=th&country=TH

       
          ทั้งนี้ บางกลุ่ม สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ ด้านบนได้

     
2.ให้ทุกกลุ่มจัดทำคลิป ในการนำเสนอกลยุทธ์ในระดับ ต่างๆ

   2.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ดังนี้
         2.3.1 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ของฝ่ายการตลาด พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ
         2.3.2 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ของฝ่ายการเงินาด พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ
         2.3.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ของฝ่ายการดำเนินงาน/บริการ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ
         2.3.4 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ


3.ให้นำเสนอ Balance Score Card ทั้ง 4 มิติ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการจัดทำคลิป(20 คะแนน)

1. การนำเสนอนั้น แต่ละกลุ่มจัดทำข้อมูลและนำเสนอเนื้อหา ตามกำหนดด้านบน เป็นคลิป ดังนี้
    1.1 ให้ นศ แต่ละกลุ่มจัดทำและนำเสนอ คลิป ความยาว 8-10 นาที โดย ระบุ รหัส ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกกลุ่ม
    1.2.กำหนดแต่ละกลุ่มใส่ ชื่อ File และคำอธิบายใต้ภาพ ดังนี้ BUS7017- Dr.Pracha Tansaenee นครศรีธรรมราช 62 กลุ่มที่...
    1.3.ให้ upload ไว้ที่ youtube และส่ง link มาที่ไลน์-กลุ่มให้ครู ภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. (การส่งช้า หัก นาที ละ 1 คะแนน)

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

2  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์ - Strategy Management / การเตรียมการเพื่อการจัดทำรายงาน BUS7017 โครงการ Visionary Leaders รุ่นที่ 20 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2020, 07:54:27 AM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน  

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผม คือ 50 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก   (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2562  ดังนี้
         
       กลุ่มที่             เลขที่               บริษัท
           1                  1-7              AMATA/ คู่แข่ง WHA
           2                  8-14             BH/ คู่แข่ง BDMS
           3                  15-21           MAJOR/คู่แข่ง SF
           4                   22-28           ERW/คู่แข่ง DTC
           5                   29-32           QH/คู่แข่ง AP
           6                   33-41           BEC/คู่แข่ง RS
           7                   คนมาสาย        TRUE/คู่แข่งJAS
 
          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1upggUZUZTsIcYt2bhetMTbDL_YKo6UKT

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด


         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **
3  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์ - Strategy Management / การเตรียมการเพื่อการจัดทำรายงาน BUS7017 โครงการ Adv ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2020, 04:45:05 PM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบครู 50 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก   (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2562 
 
 
          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lOwkXW17d4gZwgQr3LhbpoDhLGwk3N2q

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด


         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **
4  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน / BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการ Advanced หัวหมาก รุ่น 27 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2020, 10:33:37 AM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   
 
           วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน  คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 40 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 60 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560- 2562 และรายงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560-62   ดังนี้
     
       กลุ่มที่                                บริษัท
           1                              SABINA/คู่แข่ง WACOAL
           2                              MALEE/ คู่แข่ง TIPCO
           3                              JAS / คู่แข่ง TRUE
           4                             BEC/ คู่แข่ง RS
       
      ให้แต่ละกลุ่มนำข้อมาจัดทำ ใน งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเป็น File Excel ให้ เรียงคอลัมน์ จาก ปี 2561-2562 (โดยต้อง load ข้อมูลทั้งบริษัทและคู่แข่ง มาวิเคราะห์)

2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )
    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

3.ให้นักศึกษา วิเคราะห์และศึกษาว่า ใคร คือคู่แข็งในอุตสาหกรรมนั้น และให้เป็นค้นหาข้อมูลทางการเงิน ปี 2561-2562   

4. ให้สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัย อย่างไร

5. การวิเคราะห์โดยใช้ "เครื่องมือทางการเงิน" ในการวิเคราะห์ Common size, อัตราส่วนทางการเงิน(Finance Ratio)  ต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ ดังนี้
   5.1 เปรียบเทียบฐานะการเงิน (งบดุล) ผลการดำเนิน(งบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ปี 2561-2562
   5.2 เปรียบเทียบฐานะการเงิน (งบดุล) ผลการดำเนิน(งบกำไรขาดทุน) ของคู่แข่งบริษัท ปี 2561-2562
   5.3 เปรียบเทียบฐานะการเงิน ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัท ปี 2561-2562

6.ให้นักศึกษาจัดทำและนำแผนธุรกิจด้านการเงิน(2 ปี) คือ ปี 2563 และปี 2564 โดยกำหนดเงือนไขดังนี้
       6.1 กำไร(ขาดทุน) เพิ่มขึ้น(ลดลง) โดยให้ตั้งสมมุติฐานจาก ปัจจัยภายนอก/ภายใน ตัวไหน เพราะอะไร
       6.2 สินทรัพย์รวมของกิจการ เพิ่มขึ้น(ลดลง) เพราะอะไร

    ดังนั้น ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุุกกลุุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)
1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา
2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย
     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)
     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน
     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point
4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ

**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล
           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
         ต่ำกว่า 60       =     I     

5  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์ - Strategy Management / การเตรียมการเพื่อการจัดทำรายงาน BUS7017 โครงการ Professional Leaders รุ่นที่ 4 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2020, 10:21:23 AM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ความรับผิดชอบครู 50 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก   (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2562  ดังนี้
                  
 
          ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้าไปดู Link  ข้อมูลตามนี้ : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lOwkXW17d4gZwgQr3LhbpoDhLGwk3N2q

              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด


         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **
6  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน / การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน BUS6015 การจัดการดำเนินงาน VL19 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2019, 09:39:24 AM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

      วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ดร.ประชา และดร.บุญเชิด รับผิดชอบคนละ 50 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 40 คะแนน และ การสอบปลายภาค = 60 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ
           
1.การเตรียมตัวการทำกรณีศึกษาได้กำหนดจัดกลุ่มให้นักศึกษา ทำรายงานกลุ่มและนำเสนอประกอบด้วยตามล่างนี้ให้ นักศึกษา นำเสนอ บริษัทฯ การจัดการดำเนินการต่าง ดังนี้

กลุ่มที่ 1.     ระบบ International Organization for Standardization - ISO หรือ การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
กลุ่มที่ 2.     การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
กลุ่มที่ 3.     การจัดการระบบทันเวลาพอดี (Just in Time –JIT)
กลุ่มที่ 4.     การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality Management :TQM)
กลุ่มที่ 5.     การบริหารระบบลีน (LEAN Management) หริอ ระบบคัมบัง (Kanban System
กลุ่มที่ 6.     การจัดการสินค้าคงคลัง
กลุ่มที่ 7.     กระบวนการผลิต แบบกลุ่ม (Batch Production) / แบบจำนวนมาก (Mass Production) / แบบต่อเนื่อง (Continuous Production)

สิ่งที่ต้องนำเสนอและรายงาน

1.ชื่อ บริษัท และข้อมูลทั่วไปของบริษัท
    - เป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
    -  บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ อะไร และจำเป็นใช้วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอะไรเป็นหลัก
    - มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิต
    - ขนาดของธุรกิจ จำนวนพนักงาน

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หลักของบริษัท

3. เหตุผล/ความจำเป็น การนำระบบการดำเนินมาใช้ เช่น การนำระบบ ISO 9001 มาใช้ในองค์กร
    3.1ความสำคัญของระบบ (อธิบาย รายละเอียดและข้อดี/ข้อจำกัด)
    3.2 แสดงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงการจัดการดำเนินการ ในกิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน(Activities in Supply Chain)
           3.2.1 การบริการลูกค้า
           3.2.2 การจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์
           3.2.3 การกระจายสินค้าและจัดคลังสินค้า
           3.2.4 ระบบการจัดการคลังสินค้า
           3.2.5 การขนส่ง

4.  ผลที่ได้รับหลังการจัดทำระบบมาใช้
    4.1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
    4.2 ด้านกระบวนการภายใน
    4.2 ด้านลูกค้า
    4.3 ด้านการเงิน

5.การวิเคราะห์การสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (ระบุ คู่แข่ง)

6.ปัญหาและอุปสรรค์ในการนำระบบมาใช้

7.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
         ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **
7  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์ - Strategy Management / การเตรียมการเพื่อการจัดทำรายงาน BUS7017 โครงการ Visionary Leaders รุ่นที่ 18 เมื่อ: 03 กันยายน 2019, 01:18:37 PM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   

  ** กำหนดให้ นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น **

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 40 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 60 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2561  ดังนี้
         
     
              2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

           2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)
           2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
           2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
          2.2.4 บุคลากร (Staff)
          2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
          2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
          2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" และ ตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ


ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


****     ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David   ****หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

          ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B

        ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **
8  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน / การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน BUS6015 การจัดการดำเนินงาน VL18 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2019, 11:46:27 AM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน 

**** กำหนดให้ นักศึกษา สมัครสมาชิกของ website drpracha.com โดยให้ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร เท่านั้น ****

วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ดร.ประชา รับผิดชอบ 50 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบปลายภาค = 30 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ
           
1.การเตรียมตัวการทำกรณีศึกษาได้กำหนดจัดกลุ่มให้นักศึกษา ทำรายงานกลุ่มและนำเสนอประกอบด้วยตามล่างนี้ให้ นักศึกษา นำเสนอ บริษัทฯ การจัดการดำเนินการต่าง ดังนี้

กลุ่มที่ 1.     เลขที่ 1-7    ระบบ International Organization for Standardization - ISO
กลุ่มที่ 2.     เลขที่ 8-14    การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
กลุ่มที่ 3.     เลขที่ 15-21    การจัดการระบบทันเวลาพอดี (Just in Time –JIT)
กลุ่มที่ 4.     เลขที่ 22-28    การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
             (Total Quality Management :TQM)
กลุ่มที่ 5.     เลขที่ 29-35    การบริหารระบบลีน (LEAN Management)
กลุ่มที่ 6.     เลขที่ 36-42    การจัดการสินค้าคงคลัง
กลุ่มที่ 7.     เลขที่ 43-49    กระบวนการผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production)
กลุ่มที่ 8.     เลขที่ 50-56    กระบวนการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production)
กลุ่มที่ 9      เลขที่ 57-63    กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production)
กลุ่มที่ 10.     เลขที่ 64-70    ระบบคัมบัง (Kanban System)
กลุ่มที่ 11.     เลขที่ 71-77    การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

สิ่งที่ต้องนำเสนอและรายงาน

1.ชื่อ บริษัท และข้อมูลทั่วไปของบริษัท
    - เป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
    -  บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ อะไร และจำเป็นใช้วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอะไรเป็นหลัก
    - มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิต
    - ขนาดของธุรกิจ จำนวนพนักงาน
2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หลักของบริษัท
3. เหตุผล/ความจำเป็น การนำระบบ (เช่น การนำระบบ ISO 9001) มาใช้ในองค์กร
    3.1ความสำคัญของระบบ (อธิบาย รายละเอียดและข้อดี/ข้อจำกัด)
    3.2 แสดงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงการจัดการดำเนินการ ในกิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน(Activities in Supply Chain)
    3.2.1 การบริการลูกค้า
    3.2.2 การจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์
    3.2.3 การกระจายสินค้าและจัดคลังสินค้า
    3.2.4 ระบบการจัดการคลังสินค้า
    3.2.5 การขนส่ง
4.  ผลที่ได้รับหลังการจัดทำระบบมาใช้
    4.1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
    4.2 ด้านกระบวนการภายใน
    4.2 ด้านลูกค้า
    4.3 ด้านการเงิน
5.การวิเคราะห์การสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (ระบุ คู่แข่ง)
6.ปัญหาและอุปสรรค์ในการนำระบบมาใช้
7.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ


**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล

           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
         ต่ำกว่า 60       =     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

9  ประชาสัมพันธ์ / ฐานข้อมูลค้นคว้างานวิจัย / Re: เวปไซต์ สไลด์สรุปค้นหางานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ แปลบทคัดย่อ และเรียงบรรณานุกรม เมื่อ: 21 สิงหาคม 2019, 08:26:44 PM
https://daokresearch.com/?p=427
10  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน / BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการ Advanced บางนา รุ่น 13 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2019, 02:22:15 PM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน 

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน  คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 40 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 60 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559- 2561 และรายงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-61   ดังนี้

         ให้แต่ละกลุ่มนำข้อมาจัดทำ ใน งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเป็น File Excel ให้ เรียงคอลัมน์ จาก ปี 2559-2560-2561 (โดยต้อง load ข้อมูลทั้งบริษัทและคู่แข่ง มาวิเคราะห์)

2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )
    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

3.ให้นักศึกษา วิเคราะห์และศึกษาว่า ใคร คือคู่แข็งในอุตสาหกรรมนั้น และให้เป็นค้นหาข้อมูลทางการเงิน ปี 2559-2561   

4. ให้สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัย อย่างไร

5. การวิเคราะห์โดยใช้ "เครื่องมือทางการเงิน" ในการวิเคราะห์ Common size, อัตราส่วนทางการเงิน(Finance Ratio)  ต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ ดังนี้
   5.1 เปรียบเทียบฐานะการเงิน (งบดุล) ผลการดำเนิน(งบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ปี 2559-2561
   5.2 เปรียบเทียบฐานะการเงิน (งบดุล) ผลการดำเนิน(งบกำไรขาดทุน) ของคู่แข่งบริษัท ปี 2559-2561
   5.3 เปรียบเทียบฐานะการเงิน ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัท ปี 2559-2561

6.ให้นักศึกษาจัดทำและนำแผนธุรกิจด้านการเงิน(3 ปี) คือ ปี 2562, 2563 และปี 2564 โดยกำหนดเงือนไขดังนี้
        6.1 กำไร(ขาดทุน) เพิ่มขึ้น(ลดลง) โดยให้ตั้งสมมุติฐานจาก ปัจจัยภายนอกเพราะอะไร
         6.2 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น(ลดลง)การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   
           
 ดังนั้น ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา
2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย
     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)
     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน
     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point
4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ

**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล
           ช่วงคะแนน         เกรด

         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
        ต่ำกว่า 60       =     I     

 
11  กลุ่มวิชาการจัดการ / BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน / BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการ Advanced หัวหมาก รุ่น 26 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2019, 02:15:28 PM
การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   
 
           วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน  คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 40 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  2 บริษัท (จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ) = 60 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH] ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559- 2561 และรายงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-61   ดังนี้
     
           ให้แต่ละกลุ่มนำข้อมาจัดทำ ใน งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเป็น File Excel ให้ เรียงคอลัมน์ จาก ปี 2559-2560-2561 (โดยต้อง load ข้อมูลทั้งบริษัทและคู่แข่ง มาวิเคราะห์)

2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )
    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

3.ให้นักศึกษา วิเคราะห์และศึกษาว่า ใคร คือคู่แข็งในอุตสาหกรรมนั้น และให้เป็นค้นหาข้อมูลทางการเงิน ปี 2559-2561   

4. ให้สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัย อย่างไร

5. การวิเคราะห์โดยใช้ "เครื่องมือทางการเงิน" ในการวิเคราะห์ Common size, อัตราส่วนทางการเงิน(Finance Ratio)  ต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ ดังนี้
   5.1 เปรียบเทียบฐานะการเงิน (งบดุล) ผลการดำเนิน(งบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ปี 2559-2561
   5.2 เปรียบเทียบฐานะการเงิน (งบดุล) ผลการดำเนิน(งบกำไรขาดทุน) ของคู่แข่งบริษัท ปี 2559-2561
   5.3 เปรียบเทียบฐานะการเงิน ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัท ปี 2559-2561

6.ให้นักศึกษาจัดทำและนำแผนธุรกิจด้านการเงิน(3 ปี) คือ ปี 2562, 2563 และปี 2564 โดยกำหนดเงือนไขดังนี้
       6.1 กำไร(ขาดทุน) เพิ่มขึ้น(ลดลง) โดยให้ตั้งสมมุติฐานจาก ปัจจัยภายนอก/ภายใน ตัวไหน เพราะอะไร
    6.2 สินทรัพย์รวมของกิจการ เพิ่มขึ้น(ลดลง) เพราะอะไร

    ดังนั้น ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)
1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา
2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย
     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)
     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน
     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point
4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ

**********************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล
           ช่วงคะแนน         เกรด
         90 – 100      =     A
         80 – 89       =     A-
         70 – 79       =     B+
         60 – 69       =     B
        ต่ำกว่า 60       =     I     
12  ประชาสัมพันธ์ / ฐานข้อมูลค้นคว้างานวิจัย / เทคนิคการ "การสร้าง' ประโยค "คำถาม" ในแบบสอบถามงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2019, 05:40:33 AM
เทคนิคการ "การสร้าง' ประโยค "คำถาม" ในแบบสอบถามงานวิจัย แบบง่าย

1. ต้องวิเคราะห์จาก "วัตถุประสงค์" งานวิจัยว่า เราต้องการใช้ "ทฤษฎีอะไร" เพื่อนำมาแก้ประเด็นปัญหา "งานวิจัย" นั้น

2. นำทฤษฎี นั้น มากระจายเป็น หัวข้อคำถาม เช่น สมมุติเราออกแบบประเด็นที่จะถาม มี 4 ด้าน โดยกำหนด ด้านละ 10 ข้อ เช่น
 
     การนำทฤษฎี "หน้าที่การจัดการ" ซึ่งประกอบด้วย
        1.การวางแผน (Planning) 10 ข้อ
        2.การจัดองค์การ (Organizing)10 ข้อ
        3.การนำ (Leading)10 ข้อ
        4.การควบคุม (Controlling)10 ข้อ
         
3.นำแต่ละด้านของทฤษฎีมาออกแบบ โดยการนำมากระจายเป็น "ข้อคำถาม" เช่น

     การวางแผน หมายถึง ของการกำหนดความต้องการ วิธีการดำเนินการและคาดหมาย
 ผลการดำเนินการในอนาคต โดยใช้หลักวิชาการ เหตุผล มีข้อมูลตัวเลขประกอบ
 มีการเสนอปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าจะทำอะไร ที่ไหนเมื่อใดกับใครทำอย่างไร
และทำเพื่ออะไรได้อย่างชัดเจน ซึ่งนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและได้ผล

วิธีการสร้างประโยค "คำถาม" แบบง่าย โดยมีโครงสร้างประโยค
ดังนี้

  (ท่าน) + กริยา + กรรม + เพื่อ(เงื่อนไข) ..............

เช่น  1. (ท่าน) + มีความเข้าใจ(กริยา) + ในวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจน (เงื่อนไข)
      2. (ท่าน) + มีการกำหนด (กริยา) + แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์(เงื่อนไข)
 
สามารถ สรุปออกมาเป็นข้อคำถามได้ดังนี้ คือ

    ข้อคำถามที่ 1.มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจน
                                            2 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
และเมื่อ สรุป ข้อคำถาม ในตารางบทที่ 4 -5 จะง่ายต่อ "การเรียงร้อย"  ประโยค และสรุปประเด็น

 เช่น

      มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจน และสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ข้อมูล ลิงค์ การตั้งคำถาม แต่ละประเภทงานวิจัย
การตั้งคำถามงานวิจัย https://www.gotoknow.org/posts/399427
13  ประชาสัมพันธ์ / ฐานข้อมูลค้นคว้างานวิจัย / สูตรง่ายๆ เมื่อเริ่มคิดทำ Thesis / IS เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2019, 05:33:22 AM
สูตรง่ายๆ แต่อาจจะทำยากเมื่อเริ่มกับ Thesis / IS

1. สูตรต้องขยัน
ต้องศึกษาค้นคว้าและต้องทำอย่างต่อเนื่อง! (ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนชิน)จะไม่หยุดหรือเว้นช่วงนานเพราะถ้าหยุดไปนานๆ
เวลากลับมาทำจะต่อไม่ติด หมดไฟ รู้สึกขี้เกียจ เบื่อเหนื่อย และมีข้ออ้างต่างๆนานาให้ตัวเองไม่ทำ
ต้องสร้างระเบียบให้ตัวเองเลยว่าจะใช้เวลา วันละกี่นาที กี่ชม. ตย เช่น เราจะตั้งเงื่อนไขตัวเองทุกวันในอ่านการเปเปอร์หรือหยิบงานที่เราทำมาอ่าน มาดูทุกวัน..คิดไม่ออกก็เอามาดู อ่านวนไปวนมา

2.สูตรต้องอดทน
อดทนต่อภาระงาน (บางคนทำงานประจำ) นอนดึก,นอนเช้า,พักผ่อนน้อย
ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นโดยเฉพาะอาจารย์ ท่องไว้ใจเย็นๆ อาจไม่มีอะไรถูกใจเราทั้งหมดบางอย่างไม่อยากฟัง ไม่อยากทำ ไม่อยากรับรู้ต้องแต่ อึบ อึบ..สู้!และทำให้ได้เพราะตัวเราก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ

3.สูตรต้องไม่ถอดใจและไม่แพ้ใจตัวเอง
อารมณ์ถอดใจจะเกิดอยู่เสมอๆในช่วงที่เราทำThesis/IS.. ให้ระลึกไว้เสมอว่า..
"ตอนนี้เราทำอะไรอยู่ ..และอยากได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหน" การที่เราตัดสินเรียนปริญญาโทเราต้องยอมว่าเราจะมีภาระ 1 ภาระที่เพิ่มขึ้นในชีวิต คือ การเรียน เรียนให้จบ ! 


 ลิงค์จาก : https://www.drresearch.me/362636413605361935913656363436183654-36493605365636293634359235923632360736353618363435853648361736393656362936483619363636563617358536333610-thesis.html
14  ประชาสัมพันธ์ / ฐานข้อมูลค้นคว้างานวิจัย / เมื่อเหนื่อยล้า คำถามว่าจะเรียน ป.โท ไปทำไม จบไปก็หางานยากอยู่ดี เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2019, 09:55:46 AM
เมื่อรู้สึก ท้อถอย และเหนื่อยล้า จากการทำงานวิจัย หลายๆ คนมักจะต้ง :

 "คำถามว่าจะเรียน ปริญญาโท ไปทำไม"   จบไปก็หางานยากอยู่ดี เอาแค่วุฒิปริญญาตรี ก็ถือว่าดีแล้วไหม?

ลองอ่าน เวปไซด์นี้ครับ

https://www.drresearch.me/community.html
15  ประชาสัมพันธ์ / ฐานข้อมูลค้นคว้างานวิจัย / เวปไซต์ สไลด์สรุปค้นหางานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ แปลบทคัดย่อ และเรียงบรรณานุกรม เมื่อ: 30 มิถุนายน 2019, 07:07:27 PM
EP1: เวปไซต์สไลด์สรุป ค้นหางานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศที่ใช้ได้จริง EP2: สไลด์สรุปเว็บไซต์ตรวจภาษาอังกฤษ
ให้ตรงตามหลัก Grammar EP3: สไลด์สรุปเว็บไซต์ เครื่องมือสร้างอ้างอิง และบรรณานุกรม EP4 : Mendeley: โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง. น้าลิน เทียมแก้ว. ตามลิงคนนี้ https://www.drresearch.me/
หน้า: [1] 2 3 ... 23