Dr. Pracha

กลุ่มวิชาการจัดการ => MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559) => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 01:30:34 PMหัวข้อ: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 01:30:34 PM
การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13

1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13

2. นักศึกษาอ่าน บทที่ 14 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 (ต่อ บท) ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส  โดยตั้งกระทู้คำถามต่อจากล่างนี้


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741138 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 03:09:26 PM
คำถาม: การเรียนรู้โดยการปฏิบัติมีลักษณะอย่างไร?
คำตอบ: มีการเน้นการปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่จริงๆ ในปัจจุบัน โดยผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดลงและเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(คำถามและคำตอบ หน้า255 ย่อหน้าที่5)

นางสาว มณีดาว บุตไตย
รหัส3571050741138


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741104 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 03:13:48 PM
คำถาม
การสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น มีวิธีการใดบ้าง
คำตอบ
เช่น การเล่าเรื่อง การเสวนา การทบทวนหลังปฏิบัติงาน การสอนงาน และการใช้ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น
(คำถามและคำตอบหน้า 262 ย่อหน้าที่ 1)
นางสาว ธนาวดี วรรณะ
การจัดการทั่วไปปี3
3571050741104


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741109 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 03:19:28 PM
คำถาม:การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ความสำคัญอยู่ที่?

คำตอบ:อยู่ที่แนวคิดเชิงระบบที่สามารถทำให้เดิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติ

คำถามและคำตอบหน้า 255 ย่อหน้าที่3

นางสาวปนัดดา ดีวิจิตร์ 3571050741109


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741150 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 03:23:16 PM
คำถาม:ถ้าพูดถึงคำว่าวิสัยทัศน์ร่วมเราจะให้ความหมายคำๆนี้ว่าอย่างไร
คำตอบ:ความสามารถในการมีส่วนร่วมของการค้นหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
คำถามและคำตอบ:หน้า255 (ย่อหน้าที่1)

ชื่อ นายพีรภัค ยันต์เจริญ รหัสนักศึกษา:3571050741150


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741137 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 03:48:28 PM
 คำถาม:วิธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ คืออะไร
คำตอบ:คือ วิธีการทำให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยหาวิธีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
(คำถามและคำตอบ หน้า 255ย่อหน้า4)
ชื่อ นางสาวนันธิชา สนธิทอง
รหัสนศ. 3571050741137


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741106 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 03:51:34 PM
คำถาม
ในการจัดการความรู้ขององค์กร จะมีทีมงานที่เรียกว่าอะไร
คำตอบ
ทีมงานการจัดการความรู้
(คำถามคำตอบมาจากหน้า 263)
นางสาวธมน อุดมเพ็ชร์
3571050741106
ปกจท.3.


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741115 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 05:30:26 PM
คำถาม : การคิดเชิงระบบคืออะไรและส่งผลอย่างไร
คำตอบ : การคิดเชิงระบบคือพนักงานจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและเห็นความสัมพันธ์ของการดำเนินการแต่ละส่วน และการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลให้บุคคลมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
(คำถามและคำตอบมาจากหน้า 254)

นางสาวมณฑาทิพย์ พุทธชาติ ป.กจท3 รหัส 3571050741115


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741119 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 06:11:09 PM
คำถาม แนวคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐานของอะไร
ตอบ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
(คำถามหน้าที่254)
นางสาวศรัญญา กนกวงศ์ไพศาล รหัส3571050741119 ห้องปกจท3


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741158 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 06:39:58 PM
คำถาม:องค์การแห่งการเรียนรู้ตามวินัยการปฏิบัติ 5 ประการ ของSenge ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ: 1.วิสัยทัศน์ร่วม 2.ทีมแห่งการเรียนรู้ 3.บุคคลรอบรู้ 4.โมเดลความคิด 5.การคิดเชิงระบบ
คำถาม-คำตอบหน้า262

นาย ธีรติ ไตรศักดิ์ศรี เลขที่35
รหัส 3571050741158 ปกจท.3


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741113 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 06:54:48 PM
คำถาม : การคิดเชิงระบบ จัดการความรู้อย่างไร
ตอบ : บันไดขั้นที่ห้า เกิดจากการใช้ KM อย่างต่อเนื่อง
 
คำถามจากหน้าที่ 261

นาย พิสิฏฐ์ อิทธิวพงศ์ รหัส 3571050741113
ชั้น ปกจท.3 เลขที่ 7


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741128 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 07:01:23 PM
บุคคลรอบรู้ เป็นอย่างไร
ตอบ ต้องทำให้วิสัยทัศน์ของบุคคลมีความชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถามหน้า 254 ข้อ 2.2 คำตอบ หน้า 254 ข้อ 2.2

นางสาว สุดาทิพย์ สุทธิศาสนกุล  ป.กจท 3 /14
รหัส 3571050741128


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741108 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 07:18:29 PM
คำถาม: โมเดลความคิด คือ
คำตอบ: ข้อสมมุติที่ฝั่งลึกติดตัวมาเป็นลักษณะทั่วๆไปหรือภาพจินตนาการที่ชี้นำความเข้าใจและรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร
(คำถามหน้า254 ข้อ2.3)
ชื่อ นางสาวธารทิพย์ เรืองพรหม
รหัส 3571050741108


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741114 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 09:08:33 PM
คำถาม : เครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการจัดการความรู้ทั้ง6ประเภท จะช่วยในเรื่องใดบ้าง?
คำตอบ : จะช่วยพัฒนาความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคคล กลุ่มคน ให้เกิดการไหลเวียนความรู้ในองค์การ

*คำถามและคำตอบจากหนังสือหน้า260

พีรพล ตติยสิริไพบูลย์ ปกจท.3 เลขที่8
รหัสนักศึกษา 3571050741114


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3551050741157 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 09:10:56 PM
คำถาม : Senge ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้อย่างไร

ตอบ : เป็นองค์การที่คนในองค์การได้ขยายขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆที่ต้องการ

คำถามและคำตอบมาจากหน้า 252

นาย ปรัชญา  ปัญจศิลป  3551050741157


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741129 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 09:11:55 PM
คำถาม:ทีมแห่งการเรียนรู้คืออะไร
คำตอบ:คือพลังเพราะไม่ใช่หนึ่งคน แต่เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในองค์การสมัยใหม่ แบบการสนทนาโดยเริ่มจากการคิดร่วมกัน
(คำถามและคำตอบอยู่หน้า255ย่อหน้าที่2)

นางสาวศรัญญา ศิริชัยวัฒนา
3571050741129


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741139 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 10:22:27 PM
คำถาม ทีมแห่งการเรียนรู้ (team learning) ในขั้นบันไดที่ 2 นำไปจัดการความรู้อย่างไร
ตอบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้เป็นทีมผ่านการเล่าเรื่องความสำเร็จจากหน้างาน

คำถามและคำตอบหน้า 261

นาย พนมกร  อินทร์สุวรรณ  ป.กจท3
รหัส 3571050741139


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั$
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741147 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 10:29:35 PM
คำถาม : ตลาดนัดความรู้คืออะไร
คำตอบ: คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ด้วยความสมัครใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหา รวบรวม และเผยแพร่วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ โดยกิจกรรมการจัดการความรู้ จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เงล่าสู่กันฟัง เพื่อดึงความรู้เชิงประสบการณ์ ที่แฝงซ่อนแร้นอยู่ในตัวคนออกมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
(คำถามและคำตอบมาจากหน้าที่ 259)
น.ส.สิรีพร สุขศรี
รหัส 3571050741147


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741153 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 10:37:57 PM
คำถาม : การที่จะเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการในการพัฒนาความรู้และได้แบ่งปันความรู้จากประสบการที่นั้นเป็นการเล่าเรื่องได้ปฎิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากความรู้สึกของผู้ใด
คำตอบ : ความรู้สึกของผู้เล่า

(คำถามและคำตอบมาจากหน้า259)
ชื่อ นางสาววัชรีพร    ศรีวรานันท์
รหัสนักศึกษา  3571050741153


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741164 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 10:47:02 PM
คำถาม : ตลาดนัดความรู้มีขึ้นเพื่อมุ่งหวังสิ่งใด
คำตอบ : เพื่อดึงความรู้เชิงประสบการณ์ ที่แฝงหรือซ่อนเร้นในตัวคนออกมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
(คำถามมาจากหน้า 259บรรทัดที่. 18)
(คำตอบมาจากหน้า 259บรรทัดที่ 18-19)
น.ส. จรรยพร จิตรเป็นธรรม
รหัส 3571050741164 ห้อง ป.กจท3


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741165 ที่ 22 พฤศจิกายน 2016, 11:33:02 PM
คำถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง?
คำตอบ 1เพื่อนช่วยเพื่อน
2 การทบทวนหลังการปฎิบัติการ
3 เรื่องเล่าเร้าพลัง
4 เวทีเสวนา
5 ตลาดนัดความรู้
6 ชุมชนนักปฏิบัติ

คำถามจากหน้า 258-259
นายไพโรจน์ คลี่ฉายา ปกจท 3
 เลขที่ 40 รหัส 33571050741165


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741157 ที่ 23 พฤศจิกายน 2016, 12:00:12 AM
Q: ใครมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ในองค์การ และต้องพิจารณจากสิ่งใด พร้อมยกตัวอย่าง
A: ผู้บริหรรความรู้ (Chief Knowledge Officer - CKO) เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ขององค์การ ซึ่งการกำหนดนี้ต้องพิจารณาถึงภารกิจหลักขององค์การประกอบด้วย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องรู้ในเรื่องดังกล่าว เช่น วิสัยทัศน์ของ มทร. รัตนโกสินทร์ คือ การเป็นมหาลัยชั้นนำแห่งสังคมผู้ประกอบการ ดังนั้นอาจารย์ในมหาลัยนอกจากจะสอนความรู้ทั่วไปแล้ว จำเป็นจะต้องสอนให้นักศึกษาคิดและปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จดั่งวิสัยทัศน์ของมหาลัยด้วย

คำถามจากหน้า 263

นาย อำนาจ. สิงห์พานุกูล ป.กจท. 3 เลขที่ 34
รหัส 3571050741157


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741145 ที่ 23 พฤศจิกายน 2016, 06:20:26 AM
คำถาม:เวทีเสวนาหมายถึงอะไร
คำตอบ: เป็นเทคนิคสำหรับการเรียนรู้ของทีมที่นำมาสู่การคิดร่วมกันนำพลังและการกระทำมาสู่บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

(คำถามและคำตอบ หน้า 259)
นางสาวเสาวลักษณ์ ทาเวียง ปกจท.3 เลขที่28
รหัส 3571050741145


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 35710507411300 ที่ 24 พฤศจิกายน 2016, 05:49:16 PM
คำถาม องค์การแห่งการเรียนรู้คือ
คำตอบ ภาวะผู้นำของผู้นำที่มุ่งมั่นในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลและทีม ในการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่สามารถตอบสนองไปยังสิ่งแวดล้อม

คำถามและคำตอบมาจากหน้า254ย่อหน้าที่หนึ่ง
น.ส.เกศแก้ว ดงรีรัมย์ ป.กจท3/16
รหัส 3571050741130


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741159 ที่ 24 พฤศจิกายน 2016, 10:16:36 PM
คำถาม:การทบทวนหลังการปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้คืออะไร
คำตอบ:เป็นการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สมาชิกเรียนรู้จากความสำเร็จเเละความล้มเหลว
(ข้อมูลหน้า258)
น.ส.พัชรินทร์  เเซ่ตั้ง ปกจท.3 เลขที่36
รหัสนักศึกษา 3571050741159


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741162 ที่ 25 พฤศจิกายน 2016, 07:16:30 PM
คำถาม : โครงสร้างการเล่าเรื่องที่ดีในเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้จะต้องมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้าง
คำตอบ : 1.ผู้เล่ามีปัญหาอะไร หรือต้องการพัฒนาอะไร
            2.ใช้วิธีการใดเเก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
            3.ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
            4.ผู้เล่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อการเเก้ปัญหานี้
            5.ผู้เล่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเเก้ปัญหานี้
ที่มา : หน้า258
นางสาวณัฐรดี  วิชยพรจรัส ป.กจท3 เลขที่ 37
รหัสนักศึกษา 3571050741162


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741163 ที่ 25 พฤศจิกายน 2016, 09:56:29 PM
คำถาม : เพื่อนช่วยเพื่อน  (peer assist) มีความหมายว่าอย่างไร
คำตอบ : คือ เป็นการประชุมซึ่งเชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาเเบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ทีมที่ต้องการความช่วยเหลือ
ข้อ 4.1หน้า 258
นางสาว ศุภิกา นิ่มทอง ปกจท.3 เลขที่38 รหัสนักศึกษา 3571050741163


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741111 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 12:25:54 PM
คำถาม : knowledge Sharing หรือ Ks คืออะไร
คำตอบ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คำถามและคำตอบหน้า 262
ชื่อ นาย เผด็จ รักธงไทย
ปกจท.3. เลขที่ 6
รหัสนักศึกษา 3571050741111


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741126 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 12:32:37 PM
คำถาม: หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงมีลักษณะเป็นอย่างไร
คำตอบ: เป็นการพัฒนาบุคคลโดยรุ่นพี่หรือผู้ที่อยู่ในระดับตำแหน่งงานที่สูงกว่าให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
คำถามและคำตอบหน้า256
น.ส.ภัณฑิรา สหัสรังษีวิทยา
รหัสนักศึกษา 3571050741126 ป.กจท 3


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741120 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 12:33:42 PM
คำถาม : "การใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบทเรียนสำหรับสอน แล้วให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนนั้นผ่านคอมพิวเตอร์" เรียกวิธีแบบนี้ว่าวิธีอะไร
คำตอบ : วิธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

คำถามและคำตอบหน้า 257

นางสาว ศรินทร์ทิพย์ ก้านบัว
รหัสนักศึกษา 3571050741120
ป.กจท.3


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741133 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 12:38:22 PM
คำถาม : วีธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในเรื่อง การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เราสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
คำตอบ : พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องเรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต้องเรียนรู้เป็นกลุ่มมากกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
( คำถามและคำตอบอ้างอิงหน้า 255 )

ชื่อ นางสาว ภาณุมาศ กาวรรณ
รหัส 3571050741133


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741135 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 01:04:32 PM
คำถาม: จงอธิบาย มาตรฐานเทียบเคียง มาพอสังเขป
คำตอบ: คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ทำให้องค์การได้เห็นถึงข้อด้อยของตนเองเมื่อเทียบกับผู้อื่น
(คำถามคำตอบหน้า256)

น.ส.สุภาสิณี บุญประสพ
ป.กจท3 เลขที่21
รหัส3571050741135


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741134 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 07:51:11 PM
คำถาม : วิธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในหัวข้อ "การสอนงาน" มีลักษณะเป็นอย่างไร
คำตอบ : มีลักษณะที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำแนะนำการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(คำถามและคำตอบหน้า 256)
นางสาวอติพร บุตรโท ป.กจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741134


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741146 ที่ 26 พฤศจิกายน 2016, 09:38:16 PM
คำถาม : บันได 4 ขั้นแรกเป็นเครื่องมือส่วนย่อยๆของการจัดการความรู้จะช่วยทำอะไรได้บ้าง ?
คำตอบ : เป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกตีความร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

(คำถามและคำตอบจากหน้า 260-261)
ชื่อนายจิรยุ พงษ์โสภา ปกจท.3 เลขที่ 29
รหัสนักศึกษา 3571050741146


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741107 ที่ 27 พฤศจิกายน 2016, 10:00:49 AM
คำถาม : แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องอะไร
ตอบ  :  เรื่องการเรียน เพราะ องค์การแห่งการเรียนรุ้ ก้อคือ ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ซึงสามารถนำหลักการแนวคิด 5 ขั้นตอนขององค์การแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ได้

อ้างอิง 254
ชื่อ นายณฐาภพ  สังเกตุ ปกจท.๓
3571050741107


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741144 ที่ 27 พฤศจิกายน 2016, 12:30:59 PM

คำถาม : องค์การแห่งการเรียนรู้บุคคลรอบรู้เป็นบันไดขั้นที่เท่าไรจงอธิบาย
คำตอบ : บันไดขั้นที่สาม หลังการเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ นำความรู้ที่ได้กลับมาทดลองปรับใช้กับงานของตน เรียนรู้จากการทำงานโดยการทบทวนหลังทำงาน
(คำถามคำตอบหน้า 261)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741131 ที่ 27 พฤศจิกายน 2016, 05:21:54 PM
คำถาม: เรื่องเล่าเร้าพลัง(storytelling)เป็นเทคนิคอะไร
คำตอบ: เป็นเทคนิคในการดึงความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวคน ซึ่งยากแก่การอธิบายถ่ายทอด ให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง ด้วยวิธีการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง ให้สมาชิกในกลุ่มฝัง

คำถาม:คำตอบ หน้าที่258 หัวข้อที่4.3
ชื่อ นายเชษฐ์ ศรีประกายพรึก ปกจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741131


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050741156 ที่ 27 พฤศจิกายน 2016, 11:05:58 PM

คำถาม : โดเมน(Domain) คืออะไร
คำตอบ : เป็นหัวข้อความรู้หรือปัญหาที่สมาชิกชุมชนมีแรงปราถนา
(คำถามและคำตอบมาจากหน้า 259)
นางสาวสุนัน ทองเนียม
รหัสนักศึกษา
3571050741156


หัวข้อ: Re: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13
เริ่มหัวข้อโดย: SAKAN Vealojbanjong ที่ 28 พฤศจิกายน 2016, 05:46:30 AM
คำถาม:เว็บบล็อก wed blog เป็นพื้นที่ๆเกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การให้มีการพัฒนาระดับความรู้ให้มากยิ่งขึ้น โดยจากการศึกษาเว็บบล็อกนั้นเป็นให้ความรู้แบบใด
คำตอบ:เป็นความรู้แบบ Expilcit และเป็นข้อมูลแบบสารสนเทศ
คำถามและคำตอบ:จากหน้า264
นายสกาญจน์ เวโรจน์บรรจง ชั้นปกจท.3 รหัสนิสิต3571050741132 เลขที่18