Dr. Pracha

กลุ่มวิชาการจัดการ => BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.สสท 3/1 (ศ 13.30 น : 1/2559) => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 03 พฤศจิกายน 2016, 06:35:29 pmหัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 03 พฤศจิกายน 2016, 06:35:29 pm
การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10
2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 11 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641123 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:03:49 pm
หน้า 279
คำถาม : การควบคุมการปฏิบัติ คืออะไร
คำตอบ : คือกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบทบาทการปัฏิบัติงานของหนักงานแต่ละคนและกลุ่มทำงาน ทำงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนดไว้หรือไม่ พนักงานขายสามารถทำงานสร้างยอดขายได้ตามโควตาการขายหรือไม่
นาย นิชนันท์ วทันยาวรากร 3571051641123


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641134 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:06:12 pm
การควบคุมการปฎิบัติการคืออะไร
ตอบ การจัดระบบการควบคุมการปฎิบัติการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฎิบัติงานประจำวันสอดคล้องตามเเผนเเละวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
หน้า 292
นาย ภานุพงศ์ รัตนถาวร ปสสท 3/1 3571051641134


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041210 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:06:14 pm
คำถาม แผนกลยุทธ์คืออะไร
ตอบ. เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคู่สัมพันธ์
หน้า298
นายธนาธิป ฤทธิ์มหันต์ 3571051041210


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641125 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:07:51 pm
นายภูมิกร ธรรมนิตย์ถาวร
รหัส 3571051641125 หน้า 280

คำถาม : ระบบควบคุมกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วยลักษณะสำคัญกี่ประการและอะไรบ้างจงอธิบาย

คำตอบ : ระบบควบคุมกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ
1. ควรมีความยืดหยุ่น เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถที่จะตอบสนองได้เท่าที่จำเป็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่คาดหวัง
2. ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานขององค์การอย่างแท้จริง
3. ควรจัดหาข้อมูลให้ผู้จัดการได้ในเวลาที่เหมาะสมทันกาลเวลา เพราะว่าการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือล้าสมัยมักจะนำไปสู่ความล้มเหลวเสมอ


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641110 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:09:59 pm
หน้า 278
คำถาม : แนวความคิด ของการควบคุมกลยุทธ์ของเพิร์ซและโรบินสัน
คำตอบ : ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า วิธีการควบคุมงานองค์การแบบดั้งเดิมนั้น ผู้บริหารจะใช้วิธีนำผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริง มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นั่นคือ ภายหลังจากการปฎิบัติงานเสร็จ ผู้จัดการก็จะประเมินผลงาน หลังจากนั้นก็นำมาประเมิน ซึ่งการควบคุมลักษณะนี้เรียกว่า การควบคุมหลังปฏิบัติงานเสร็จ

นาย ศาสตรา คงมาลา รหัส 3571051641110


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641106 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:15:12 pm
คำถาม : ใครมีหน้าที่่ในการควบคุมและการประเมินผล
คำตอบ : ผู้จัดการระดับสูง
หน้า 277
นางสาวกุลชา ชูช่วย 3571051641106


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641122 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:19:25 pm
คำถาม : ความหมายของ Benchmarking โดย บาร์ทอล และมาร์ติน ให้ความหมายว่าอย่างไร
ตอบ : ให้ความหมายว่า หมายถึงกระบวนการค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบผลิตภาพ การปฏิบัติในขอบข่ายหน้าที่โดยเฉพาะภายในบริษัทของตนเอง กับผลิตภาการปฎิบัติงานในขอบข่ายหน้าที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันกับบริษัทอื่นๆทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม

คำถามบทที่ 11 จากหน้า 300
นาย ชลวรรษ บุญชัยฤทธิ์ ป.สสท3/1 รหัส 3571051641122


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641129 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:22:46 pm
คำถาม : การควบคุมการบริหาร(Management Control)ของฮิกกินส์และวินค์ซี(Higgins and Vincze)
คำตอบ : กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการย่อยต่างๆ กำลังก้าวหน้าเป็นสู่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์น่าพอใจหรือไม่ เช่น การดำเนินงานของแผนกการผลิตได้คุณค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่
หน้า 279
นาย รัตนศักดิ์ สีทอง 3571051641129


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641119 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:29:08 pm

ถาม : เพราะเหตุใดจึงใช้เกณฑ์ด้านการเงินเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
ตอบ : เพราะสามารถวัดผลได้แน่นอนและชัดเจน ผลการดำเนินงานของบริษัทหนึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่ง บริษัทใดประสบผลสำเร็จมากกว่า ก็อาจพิจารณาได้จากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วนแบ่งตลาด หรือแม้กระทั่งเงินสดไหลเวียน
หน้า 294
นางสาวกนกวรรณ หลงเปลี่ยว 3571051641119


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641136 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 09:30:31 pm
คำถาม: การควบคุมการปฏิบัติการแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
คำตอบ: แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การควบคุมการดำเนินงาน และการควบคุมการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์

คำถามจากหน้า 288 ของหนังสือ
จาก เบญจรัตน์ อนุชาชาติ 3571051641136


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641114 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 10:00:45 pm
หน้า 298 คำถาม : เป้าหมายของมุมมองด้านใดเป็นมุมมองที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้า
ตอบ : มุมมองด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจภายใน
นายธีรดล พุ่มเจริญ ป.สสท.3/1 3571051641114


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641112 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 10:03:00 pm
คำถาม:ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของกลยุทธ์และระดับของการควบคุมมีอะไรบ้าง
คำตอบ: การควบคุมกลยุทธ์ส่วนใหญ่จะปฎิบัติกันในระดับบริษัท การควบคุมการบริหารส่วนใหญ่ปฎิบัติกันในระดับธุรกิจ ส่วนการควบคุมด้านการปฎิบัติการส่วนใหญ่จะปฎิบัติกันในระดับหน้าที่
(จากหน้า 290 ของหนังสือ)
นางสาวแพรวพรรณ  บัวขาว รหัส 3571051641112


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041213 ที่ 04 พฤศจิกายน 2016, 10:59:32 pm
รูปแบบการควบคุมกลยุทย์ แบบ Feedforward มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง
ตอบ 3รูปแบบ 1.การควบคุมสมมติฐาน
                      2.การตรวจตราเชิงกลยุทธ์
                      3.การควบคุมการปฏิบัติ
คำถามหน้า 285
นางสาวนันทิชา รัตนานก 3571051041213


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641137 ที่ 05 พฤศจิกายน 2016, 10:56:38 am
การควบคุมการบริหาร เป็นควบคุมกลยุทธ์ระดับใดและมีการบริหารแบบใด หน้าที่ 292
ตอบ เป็นการควบคุมกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ที่สำคัญ การควบคุมการบริหารจะเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับองค์การที่มีโครงสร้างการบริหาร
แบบกระจายอำนาจ การควบคุมการบริหารจะทำหน้าที่ภายในขอบเขตของงานที่กำหนดขึ้นโดยกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ย่อย
นาย วรรธนะ กอนแก้ว ป.สสท3/1 รหัส 1137


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041216 ที่ 05 พฤศจิกายน 2016, 07:45:23 pm
ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างไร
ตอบ นำมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในระดับเดียวกันและอุตสาหกรรมเดียวกัน
หน้า 294
นาย อนุรักษ์ ประสาทโสภณ ป.กตล.3/2 3571051041216


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641147 ที่ 05 พฤศจิกายน 2016, 09:43:42 pm
หน้า 279
คำถาม : ฮิลล์และโจนส์ ให้คำนิยามเกี่ยวกับการควบคุมกลยุทธ์ไว้ว่าอย่างไร
คำตอบ : กระบวนการซึ่งผู้จัการคอยเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ ดูแลการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของกิจการต่างๆ ขององค์การที่กำลังดำเนินโดยตรวจสอบประเมินว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
นาย สรัล รักอยู่ 3571051641147


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041209 ที่ 06 พฤศจิกายน 2016, 07:01:17 pm
กระบวนการควบคุมกลยุทธ์สมัยใหม่ อันประกอบด้วยการจัดระบบการควบคุมกี่ขั้นตอน
ตอบ 3 ขั้นตอน (หน้า289)
ธนัชพร สุขาพันธ์ 3571051041209


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641115 ที่ 07 พฤศจิกายน 2016, 05:14:48 pm
คำถาม : ราคาหุ้น หมายถึงอะไร
คำตอบ :เป็นเครื่องชี้แสดงให้ห็นผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ราคาหุ้นจึงเป็นข้อมูลป้อนกลับสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นและบริษัท ที่สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานโดยตรง ดังนั้น ราคาหุ้นจึงถือเป็นมาตรการสำคญที่จะนำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
คำถามหน้า 294
นายนนทกร เลิศชาญวุฒิ 3571051641115


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641118 ที่ 07 พฤศจิกายน 2016, 10:44:41 pm
การควบคุมกลยุทธ์ Strategic Control คืออะไร หน้า 279
ตอบ กระบวนการประเมินกลยุทธ์ซึ่งจะกระทำภายหลังที่ได้จัดทำกลยุทธ์เสร็จในระหว่างการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และหลังจากนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้ว นักกลยุทธ์ขององค์การจะประเมินกลยุทธ์เมื่อจัดทำแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ขององค์การหรือไม่ และจะประเมินกลยุทธ์ระหว่างการนำไปปฏิบัติและหลังจากปฏิบัติแล้ว เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์นั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
 นายธนดล  ปั่นทระนาถ 3571051641118


หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641105 ที่ 08 พฤศจิกายน 2016, 07:27:26 am
คำถาม :บริษัทได้กำหนดทีมงาน Benchmarking ยึดถือเกณฑ์อะไรเป็นหลัก
คำตอบ : เรื่องนั้นมีความสำคัญต่อลูกค้าหรือไหม
หน้า 302
นายวัชรวนัน แซ่ตั้ง ปสสท3/1
รหัส 3571051641105


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641144 ที่ 08 พฤศจิกายน 2016, 10:54:52 am
คำถาม : รูปแบบพื้นฐานของการควบคุมขององค์การ มี 3 รูปแบบประกอบด้วย การควบคุมกลยุทธ์,การควบคุมการบรริหาร,การควบคุมการปฏิบัติการ เป็นแนวคิดของผู้ใด?
คำตอบ : ฮิกกินส์ และวินค์ซี
คำถามจากหน้า 278
นางสาวสลักจิต สร้อยสงค์  ป.สสท3/1 รหัส 3571051641144


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051641143 ที่ 08 พฤศจิกายน 2016, 11:32:37 pm
Hill and Jones คือใคร
หน้า279
ตอบ คนที่ให้นิยามของการควบคุมกลยุทธ์


นายเมธี ตันตินันท์ 3571051641143


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041227 ที่ 10 ธันวาคม 2016, 06:45:40 am
คำถาม : กระบวนการกลยุทธ์สมัยใหม่ ช่วยอะไรองค์กร
ตอบ :ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ปริยฉัตร กรคณฑี 3571051041227 ปกตล3/2
หน้า 289


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041225 ที่ 10 ธันวาคม 2016, 07:03:37 am
คำถาม : เกณฑ์ที่จะนำมาใช้หรือวัดประเมิณผลการดำเนินงานของบริษัทที่นิยมกันมีอะไรบ้าง
คำตอบ : 1. การใช้เกณฑ์ด้านการเงิน
            2. การใช้หลักการบริหารตามวัตถุประสงค์
            3. การใช้ตัวแบบและแผนกลยุทธ์
            4. การใช้การเปรียบเทียบ
จากหน้า 293
มยุริน งามเชย 3571051041225


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11
เริ่มหัวข้อโดย: 3571051041222 ที่ 10 ธันวาคม 2016, 08:16:51 am
ถาม: ผลจากการลงทุน ROI คำนวณได้จากอะไร
ตอบ:คำนวนได้จากการนำรายได้สุทธิก่อนหักภาษีหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมด
หน้า294 น.ส แคทลีน่า บุญเงิน 3571051041222