Dr. Pracha

กลุ่มวิชาการจัดการ => BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 17 ตุลาคม 2016, 08:17:38 AMหัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 17 ตุลาคม 2016, 08:17:38 AM
การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8
2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 9 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641139 ที่ 17 ตุลาคม 2016, 10:10:06 PM
Q : กลยุทธ์ระดับหน้าที่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (เนื้อหาจากหน้า 226)
A : กลยุทธ์ระดับหน้าที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ(Economic Functional Strategies) 2)กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการจัดการ(Management Functional Strategies)

ชื่อ นายธนวัฒน์ ภาคนนท์กุล
รหัสนักศึกษา 3571050641139
ป.กบช. 3/1


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641146 ที่ 18 ตุลาคม 2016, 01:52:13 PM
ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
 (หน้าที่ 240-245)

Q: กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการจัดการ(Management Functional Strategies)มีพื้นฐานสำคัญกี่อย่าง อะไรบ้าง

A: 5 อย่าง
1.กลยุทธ์ด้านการวางแผน
2.กลยุทธ์ด้านการจัดองค์การ
3.กลยุทธ์ด้านการจูงใจ
4.กลยุทธ์ด้านการจัดคนเข้าทำงาน
5.กลยุทธ์ด้านการควบคุม


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641333 ที่ 18 ตุลาคม 2016, 06:42:11 PM
Q : กลยุทธ์ด้านการผลิต/การดำเนินงาน (Production/Operations Strategy) มีหน้าที่หรือขอบเขตการตัดสินใจ 5 อย่างคืออะไรบ้าง?
A : 1) กระบวนการผลิต (Process)
     2) ขีดความสามารถ (Capacity)
     3) สินค้าคงคลัง (Inventory)
     4) กำลังแรงงาน (Workforce)
     5) คุณภาพ (Quality)

คำถามจากหน้า 232-233
นางสาวธนัญญา คงนุรัตน์
รหัสนักศึกษา 3571050641333
ป.กบช.3/3


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641104 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 09:30:21 AM
ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์ ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ 243
คำถาม : กลยุทธ์ด้านการจูงใจ อาจทำได้อย่างน้อยสุดกี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ : 3 วิธี 1.ใช้ความเป็นผู้นำ leadership
                   2. ใช้พลวัติของกลุ่ม group dynamics
                   3. ใช้การสื่อสาร
     


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641107 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:04:42 AM
ชื่อ นางสาว นิรุชา เกิดแสง
รหัส 3571050641107
คำถามหน้า 246

Q: การควบคุมประกอบด้วยงานพื้นฐาน 4ขั้นตอน อะไรบ้าง
A: 1.การกำหนดมาตรฐานผลงาน
    2.วัดผลรายงานบุคคลและผลงานขององค์กร
    3.เปรียบเทียบผลงานจากการปฏิบัติจริงกับมาตรฐานผลงานที่วางไว้
    4.การแก้ไขข้อผิดพลาด


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641142 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:07:01 AM
Q : กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อจะมีวิธีเลือกการจัดซื้อพื้นฐานทั่วไปกี่วิธี
A : 3 วิธี 1) การซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายหลายราย
            2) การซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียว
            3) การกระจายซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายสองราย

จากหน้า 237
นายจิระพงศ์ วิสุทธิพงศากร
รหัสนักศึกษา 3571050641142


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641141 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:15:36 AM
ชื่อ นางสาว นภัสสร ยาคะธรรม
รหัสนักศึกษา 3571050641141
คำถามหน้าที่ 229
Q:กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทหรือหน่วยธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้ มีกี่เเบบ เเละอะไรบ้าง
A: มี 2 เเบบ คือ 1.การตั้งราคาสูงเพื่อตักตวงกำไรในระยะเริ่มเเรก
2.การตั้งราคาต่ำเพื่อเจาะตลาด


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641129 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:18:04 AM
ชื่อ:รัชนีกร  คำมี
รหัสนักศึกษา:3571050641129
คำถามหน้า:228-239
Q:กลยุทธ์ระดับหน้าที่ หรือกลยุทธ์ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญมี6อย่างอะไรบ้าง
A:1.กลุยทธ์ด้านการตลาด
    2.กลยุทธ์ด้านการเงิน
    3.กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา
    4.กลุยทธ์ด้านการดำเนินงาน
    5.กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ
    6.กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641131 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:20:50 AM
Q:กลยุทธ์ด้านการเงินที่ผู้บริหารจะกระทำได้เพื่อประโยชน์สูงสุด จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สำคัญ 3อย่าง คืออะไรบ้าง ?
A:1.การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน(Investment decision)
   2.การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน(Financing decision)
   3.การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล(Dividend decision)


นาย นราธิป พันธ์ชมภู      
รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า230


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641102 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:38:06 AM
Q: ในหัวข้อกลยุทธ์ด้านจัดคนเข้าทำงาน ในการจัดคนเข้าทำงานเรียกอย่างอื่นว่าอะไร?
A: เรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากหน้า 244
ชื่อ ธีรกานต์ เจริญสุขกู้เกียรติ รหัส 3571050641102


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641119 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 10:59:05 AM
Q : ปัจจัยที่สำคัญที่อาจนำมาใช้เป็นหลักในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีอะไรบ้าง ?

A : 1. ใช้ต้นทุนต่ำ
      2. เน้นคุณภาพสูง
      3. เน้นการบริการลูกค้า
      4. รักษาขีดความสามารถการผลิตที่ยืดหยุ่นได้
      5. สร้างความแข็งแกร่งด้านกระบวนการผลิต
      6. เน้นความสามารถหลักด้านเทคโนโลยี
      7. เน้นความมั่นคงในการทำงาน

คำถามจากหน้า 233
ชื่อ นางสาวพิชญานิน  กรแก้ว
รหัส 3571050641119


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641150 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 11:11:04 AM
ชื่อ น.ส.วริษฐา สว่างคำ
รหัสนศ.3571050641150
หน้า230
คำถาม: การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน บางครั้งเรียกว่าอะไร และหมายถึงอะไร?
การจัดงบประมาณการลงทุนคือการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากรต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์ และใช้ในแผนกต่างๆขององค์การ


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641105 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 11:34:29 AM
น.ส.นฤมล   สว่างเกียรติกุล ชั้นป.กบช.3/1 เลขประจำตัว 3571050641105
หน้า244-245
คำถาม กลยุทธ์ด้านการจัดคนเข้าทำงานได้เเก่กิจกรรมอะไรบ้างจงยกตัวอย่างมา3ข้อและอะไรที่ถือเป็นปัญหาความท้าทายของกลยุทธ์นี้?

ตอบ กลยุทธ์ด้านการจัดคนเข้างานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้เช่น 1.การสรรหาบุคคล  2.การสัมภาษณ์ 3.การเลื่อนขั้นเลื่อนตำเเหน่งและความท้าทายของปัญหาในกลยุทธ์นี้คือกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641134 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 11:53:25 AM
สุดารัตน์ ศรอินทร์
รหัส3571050641134
หน้า 235
คำถาม: บริษัทส่วนใหญ่ใช้วิธีดำเนินงานด้านR&Dโดยทั่วไป2รูปแบบมีอะไรบ้าง
คำตอบ: 1)จัดตั้งแผนกR&Dขึ้นเองภายในบริษัท โดยบริษัทจะทำหน้าที่ดำเนินงานกันเองภานในบริษัททั้งหมด
             2)ทำสัญญาจ้างนักวิจัยอิสระเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641132 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 12:19:33 PM
ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 242
คำถาม : หน้าที่ด้านการจัดองค์การในทางบริหาร ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
คำตอบ : 3 ขั้นตอนคือ
1. การจัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็นงานย่อยๆ (Work Specialization)
2. การจัดกลุ่มงานต่างๆรวมเป็นแผนก (Departmentalization)
3. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ (Delegating Authority)


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641123 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 12:31:24 PM
ชื่อ มณีศร พิพัฒน์เวช
3571050641123
คำถามหน้า 237
Q: กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อเกี่ยวข้องกับอะไร
A:เกี่ยวกับการได้รับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641133 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 02:23:42 PM
น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
รหัส 3571050641133
ป.กบช.3/1 เลขที่ 16
หน้า 231

คำถาม : กลยุทธ์ด้านการเงินที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่งคือ การที่ผู้บริหารระดับสูงยืมเงินมาซื้อบริษัทเอง โดยเงินที่กู้ส่วนใหญ่ได้มาจากฝ่ายที่สาม เช่น บริษัทประกันภัยและธนาคารเพื่อการลงทุน เป็นต้น การซื้อดังกล่าวนี้ เรียกว่าอย่างไร
คำตอบ : การซื้อบริษัทโดยการกู้ยืมมาซื้อบริษัทตนเอง (leveraged buy out) หรือ LBO


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641311 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 04:22:06 PM
Q: เคิร์ดปาตริค กับล็อค ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าอย่างไร?
A: ลักษณะบางอย่างก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดมากยิ่งขึ้นซึ่งได้แก่ความรู้ทางด้านธุรกิจ ความสามารถในการเรียนรู้ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกระตือรือร้น


นางสาวสโรชา กาญจนบริรักษ์
รหัสนักศึกษา  3571050641311
ป.กบช.3/3
คำถามจากหน้า 243


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3591051041155 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 05:57:55 PM
Q    กลยุทธ์ด้านการผลิตหรือการดำเนินงานประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

      กระบวนการผลิต
     
      ขีดความสามารถ
     
      สินค้าคงคลัง
     
      กำลังแรงงาน
     
      คุณภาพ 

คำถามจากหน้า 233

3591051041155

นายภัทรกร อเนกวิโรจน์หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641122 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 06:31:07 PM
คำถาม : เพื่อตอบคำถาม "เราจะเเข่งขันเพื่อช่วงชิงลูกค้าในอุตสาหกรรมเเละตลาดนี้อย่างไร"  เป็นของกลยุทธ์อะไร
ตอบ  : กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

คำถามหน้า 224
น.ส.มณฑกานต์ เพ็งกระจ่าง  ป.กบช3/1
รหัสนักศึกษา :3571050641122


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641135 ที่ 21 ตุลาคม 2016, 07:57:18 PM
คำถาม : กลยุทธ์ระดับบริษัทและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
คำตอบ : กลยุทธ์ระดับบริษัทและระดับธุรกิจจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ "การกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม" อันเป็นการเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในสิ่งที่ควรกระทำ ส่วนกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ "การกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเหมาะสม"  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ฉันถูกกำหนดหรือขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจนั่นเอง

หน้า 225
น.ส. อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641144 ที่ 22 ตุลาคม 2016, 09:23:40 AM
นาย สราวุธ พัฒนมนัสโรจน์
รหัสนักศึกษา 3571050641144
( หน้า 237 )

Q: การซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายหลายราย (Multiple Sourcing) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีการซื่อแบบอื่น ๆ มีเหตุผลสำคัญอย่างไร
A: เพราะ 1.เป็นการบังคับให้ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายรีบจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่มีความสำคัญทันทีโดยมิชักช้า ทำให้ลดต้นทุนด้านการจัดซื้อได้
           2.ถ้าหากผู้จัดจำหน่ายรายใดไม่สามารถจัดส่งมอบสินค้าได้ปกติจะมีผู้จำหน่ายอีกรายที่สามารถจำหน่ายได้


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641115 ที่ 22 ตุลาคม 2016, 12:17:22 PM
ชื่อ นายพงศธร แคนเตรียม
รหัสนักศึกษา 3571050641115
 (หน้าที่ 223)

Q: กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ระดับอยากทราบว่ากลยุทธ์แต่ละระดับจะบ่งบอกถึงอะไร และเพื่ออะไร

A: บอกถึงแนวทางและผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อันเป็นส่วนรวมของบริษัท


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641147 ที่ 22 ตุลาคม 2016, 01:36:01 PM
ชื่อ ปริสา สิทธิคุณาพันธุ์  3571050641147
คำถามจากหน้า 228
คำถาม: เครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์การตลาดคืออะไร
คำตอบ : เครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์การตลาดคือ การพัฒนา 4P's หรือส่วนประสมการตลาด (Margeting mix)


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641126 ที่ 22 ตุลาคม 2016, 07:36:14 PM
ชื่อ น.ส.เมธณี  ยศสิริรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา 3571050641126
คำถาม : การซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียวมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
คำตอบ : ข้อดีของการซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียว คือ ทำให้ได้รับผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพสูง และผู้ซื้อควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ลดทั้งต้นทุนและเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งสามารถใช้ระบบการจัดซื้อทันเวลาพอดี หรือ JIT (Just-In-Time) เพื่อซื้อชิ้นส่วนมาถึงโรงงานทันต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องสต๊อกชิ้นส่วนไว้ ทำให้ประหยัดต้นทุนมาก
               ข้อเสียของการซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียว คือ หากผู้จำหน่ายไม่สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้ ผู้ซื้อจึงไม่มีทางเลือกอื่น ส่งผลให้ต้องเลื่อนการผลิตออกไป // หน้า 237-238


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641116 ที่ 22 ตุลาคม 2016, 10:56:19 PM
Q : อดัม สมิธ ได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของการทำงาน โดยใช้พนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะอย่างแบ่งแยกกันทำงานในการผลิตเข็มหมุดว่าอย่างไร
A : คนหนึ่งดึงเส้นลวด อีกคนทำเส้นลวดให้ตรง คนที่สามตัดเส้นลวด คนที่สี่ทำให้ปลายแหลม คนที่ห้าบดส่วนบนทำเป็นหัว คนสิบคนทำงานในลักษณะนี้ สามารถผลิตเข็มหมุดได้ 48,000 ชิ้นในวันเดียว แต่ถ้าหากให้พวกเขาทำงานทุกอย่างแยกกันทำ และทำอย่างอิสระ แต่ละคนอาจทำงานอย่างเก่งผลิตเข็มหมุดได้ 20 ชิ้น ในหนึ่งวัน

หน้า 242

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641116หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641114 ที่ 23 ตุลาคม 2016, 10:32:27 PM
Q : การกระจายซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายสองราย คืออะไร
A : เป็นการจัดซื้อจากผู้จัดจำหน่าย 2 ราย โดยแยกซื้อชิ้นส่วนต่างกันคนละอย่างกัน แต่ผู้จำหน่ายทั้งสองรายนี้จะช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายรายแรกไม่สามารถจัดหาซื้อชิ้นส่วนได้ทั้งหมดทันเวลา ผู้จำหน่ายอีกรายก็จะถูกขอร้องให้ช่วยจัดส่งส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ทันที
จากหน้า 238
นางสาวเปรมสิริ บัวเทพ
รหัสนักศึกษา3571050641114


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641329 ที่ 24 ตุลาคม 2016, 02:22:06 PM
Q:"คนหนึ่งดึงลวด อีกคนทำเส้นลวดให้ตรง คนที่สามตัดเส้นลวด คนที่สี่ทำให้ปลายแหลม คนที่ห้าบดส่วนบนทำเป็นหัว คนสิบคนทำงานในลักษณะนี้ สามารถผลิตเข็มหมุดได้ 48,000 ชิ้น ในวันเดียว แต่ถ้าหากให้พวกเขาทำงานทุกอย่างแยกกันทำ และทำอย่างอิสระ แต่ละคนอาจทำงานอย่างเก่งผลิตเข็มหมุดได้ 20 ชิ้นในหนึ่งวัน"จากข้อความข้างต้นเป็นขั้นตอนใดของการจัดกิจกรรมหน้าที่ด้านการจัดองค์การในทางบริหาร
A: การจัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็นงานย่อยๆ (Work Specialization)

คำถามจากหน้า :242
ชื่อ อภิรักษ์  เมืองมา ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641329


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641138 ที่ 24 ตุลาคม 2016, 09:49:29 PM
Q : กลยุทธ์ด้านการจูงใจ (Motivating Strategy) มีลักษณะอย่างไร
A : มีลักษณะโน้มน้าวจูงใจให้คนทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

นางสาว ณิชา  ภูรพีระวงษ์
3571050641138 ป.กบช.3/1
ข้อมูลจากหนังสือ:การจัดการเชิงกลยุทธ์(ปรับปรุงใหม่) STRATEGIC MANAGEMENT
ผู้เขียน:รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล,ดร.ธนวัฒน์ ทีปะบาล
หน้า: 243-245 ค่ะ  :D


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641108 ที่ 24 ตุลาคม 2016, 10:51:34 PM
น.ส.นิสา มีศิลป์สม  ป.กบช.3/1

รหัสนักศึกษา 3571050641108

จากหนังสือหน้า 245-246

Q: ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการควบคุม(Controlling Strategy) ใครเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม และมีจุดประสงค์เพื่ออะไร?

A: เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทุกคนต้องรับผิดชอบ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามกำหนดต้องหาข้อบกพร่องจากการดำเนินงานเพื่อดำเนินการแก้ไข ให้งานครั้งต่อไปมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641145 ที่ 26 ตุลาคม 2016, 01:02:14 AM
Q:Optimal outputและcapital gainคืออะไร
A: optimal output คือระดับการผลิตที่เหมาะสมCapital gain คือกำไรส่วนทุน
น.ส.กิตติพร มาลากาญจน์ 3571050641145
เลขที่24


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641343 ที่ 28 ตุลาคม 2016, 03:19:22 PM
Q: บริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่สาขาหลายประเทศเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
A: multinationl corporations
คำถามจากหน้า 249

นางสาวชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3