Dr. Pracha

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 21 ธันวาคม 2009, 03:15:58 PMหัวข้อ: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ 14-15 พ.ค.2553
เริ่มหัวข้อโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 21 ธันวาคม 2009, 03:15:58 PM
    ด้วยการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการที่สถาบันการศึกษาต่างถือเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและงานพัฒนาร่วมกันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและงานวิจัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความ สำคัญต่อการสร้างงานวิจัย โดยได้ปฏิบัติภารกิจที่ครอบคลุมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในสาขาวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
    เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์จึงมีโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานการวิจัยสู่สังคม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ขอบเขตของการประชุมวิชาการ

  ขอบเขตของการประชุมประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
   สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)
   สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
   สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics)
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics)
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)
   สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)
   สาขาวิชาอื่น ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Other fields related to applied arts)

กำหนดการ

17 กุมภาพันธ์ 2553 - วันสุดท้ายของการส่งบทความ
8 มีนาคม 2553 - แจ้งผลการพิจารณาบทความ
17 มีนาคม 2553 - วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับตีพิมพ์
31 มีนาคม 2553 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า
14 - 15 พฤษภาคม 2553 - วันประชุมวิชาการ NCAA 2010
 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.kmutnb-ncaa.org/